prof. Jerzy Romaniuk

Jerzy Romaniuk roz­po­czął swo­ją edu­ka­cję muzycz­ną w Liceum Muzycznym w Łodzi w kla­sie pro­fe­so­ra Zygmunta Jeśmana. W latach 1963–1968 stu­dio­wał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kie­run­kiem wybit­ne­go peda­go­ga, pro­fe­so­ra Zbigniewa Drzewieckiego. Zaledwie kil­ka mie­się­cy po otrzy­ma­niu dyplo­mu zade­biu­to­wał Koncertem for­te­pia­no­wym d-moll Johannesa Brahmsa na sce­nie Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Studia kon­ty­nu­ował w Moskiewskim Konserwatorium w kla­sie pro­fe­so­ra Jakuba Zaka i Eliso Wirsaladze, dając jed­no­cze­śnie kon­cer­ty i reci­ta­le w Związku Radzieckim.

Po powro­cie do Polski Jerzy Romaniuk roz­po­czął pra­cę peda­go­gicz­ną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obec­nie Akademia Muzyczna im. F. Chopina) w Warszawie. Prowadził kur­sy mistrzow­skie dla pia­ni­stów: czte­ry kur­sy w Holandii (1992–1995) oraz dwa kur­sy w Zakopanem (1994, 1995). Od roku 1997 jest pro­fe­so­rem w kla­sie mistrzow­skiej for­te­pia­nu. Za pra­cę peda­go­gicz­ną był wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny:

Jerzy Romaniuk odbył licz­ne tour­née za gra­ni­cą, m.in.: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Danii, Włoszech, Jugosławii, na Węgrzech, w Czechach, na Kubie, we Francji, Austrii, Emiratach Arabskich i w Chinach.

W jego reper­tu­arze znaj­du­ją się utwo­ry: Bacha, Scarlattiego, Haydna, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Schuberta, Liszta, Rachmaninowa, Debussy‘ego, Ravela, Szymanowskiego, Gershwina i innych.

Jerzy Romaniuk współ­pra­co­wał z wie­lo­ma pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi fir­ma­mi fono­gra­ficz­ny­mi. Wydał licz­ne pły­ty, przede wszyst­kim z dzie­ła­mi Chopina. Często też współ­pra­co­wał z BBC w Londynie, Radio Hilversum w Holandii oraz Polskim Radio i TV. Od 1991 roku sta­le nagry­wa dla fir­my DUX.

 


ostatnia modyfikacja: 21/04/2010