dr hab. Jerzy Dziubiński, prof. UMFC

Jest absol­wen­tem war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (w kla­sie orga­nów prof. Joachima Grubicha) oraz Konserwatorium Muzycznego w Genewie (Premier Prix de Virtuosité w kla­sie prof. Lionela Rogga). Tam też pogłę­biał swe umie­jęt­no­ści w dzie­dzi­nie wyko­naw­stwa muzy­ki daw­nej pod kie­run­kiem prof. Christianne Jaccottet. Uczestniczył rów­nież w wie­lu kur­sach inter­pre­ta­cji orga­no­wej, pro­wa­dzo­nych m.in. przez Marie-Claire Alain, Gastona Litaize’a, Michaela Radulescu czy Haralda Vogla.

Jest lau­re­atem nagro­dy spe­cjal­nej Towarzystwa Bachowskiego z Lipska, za naj­wy­bit­niej­szą inter­pre­ta­cję utwo­rów Bacha na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Franciszka Liszta w Budapeszcie.

Jest pro­fe­so­rem z kwa­li­fi­ka­cja­mi II stop­nia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pro­wa­dzi kla­sę orga­nów. Zasiada w jury wie­lu prze­słu­chań i kon­kur­sów orga­no­wych, a tak­że jest zapra­sza­ny do pro­wa­dze­nia wykła­dów, semi­na­riów i kur­sów inter­pre­ta­cji w kra­ju i za gra­ni­cą.

Artysta wystę­po­wał we wszyst­kich waż­nych ośrod­kach muzycz­nych w kra­ju, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie (Mistrzowskie reci­ta­le orga­no­we, Rok Bachowski 2000), w Filharmonii Krakowskiej, a tak­że na wie­lu zna­nych festi­wa­lach (np. Warszawska Jesień, Oliwa, Kamień Pomorski, Leżajsk). Koncertował w całej Europie (m.in. kate­dry w Berlinie, Bernie, Brukseli, Budapeszcie, Edynburgu, Genewie, Magdeburgu, Oslo, Rydze, Trondheim, Uppsali, Wilnie, Kościół św. Jakuba w Hamburgu, Oudekerk w Amsterdamie, St. Wenzelskirche w Naumburgu i Saint-Pierre-le-Jeune w Strasburgu), w USA oraz Ameryce Południowej.

W Lipsku, w Kościele św. Tomasza, miał zaszczyt wystą­pić z uro­czy­stym reci­ta­lem w rocz­ni­cę śmier­ci Jana Sebastiana Bacha.

Jerzy Dziubiński doko­nał orga­no­wej trans­kryp­cji monu­men­tal­nej Symfonii „Polonia” Ignacego Jana Paderewskiego, któ­rą wyko­nał w Katedrze Notre-Dame w Paryżu, jak rów­nież w Katedrze w Lozannie z oka­zji 150 rocz­ni­cy uro­dzin kom­po­zy­to­ra. Szczególne miej­sce w reper­tu­arze arty­sty zaj­mu­je bowiem muzy­ka pol­ska – od rene­san­so­wych tabu­la­tur poczy­na­jąc, a na pra­wy­ko­na­niach kom­po­zy­cji współ­cze­snych koń­cząc.

Zrealizował też wie­le nagrań radio­wych (Polskie Radio, Radio Szwajcarskie) i pły­to­wych (fir­my Dux, Acte Préalable, SEM Gramophone), w tym m.in. pierw­sze nagra­nie Koncertu orga­no­we­go Mieczysława Surzyńskiego z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrek­cją Jacka Rogali. Nagranie to zyska­ło pochleb­ne recen­zje w mię­dzy­na­ro­do­wej pra­sie facho­wej. Prawykonał też dwa Koncerty orga­no­we Mariana Sawy — na inau­gu­ra­cję nowych orga­nów fir­my Walcker w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, oraz na poświę­ce­nie nowe­go instru­men­tu fir­my Hillebrand w ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skim Kościele św. Trójcy w Warszawie, w któ­rym jest od lat orga­ni­stą i dyrek­to­rem muzycz­nym. Tworzy tu opra­wę muzycz­ną nabo­żeństw i uro­czy­sto­ści (np. eku­me­nicz­nych pod prze­wod­nic­twem Papieża Jana Pawła II, czy Benedykta XVI ) i spra­wu­je kie­row­nic­two arty­stycz­ne festi­wa­li (m.in. Międzynarodowego Festiwalu Bach… ale nie tyl­ko). Był kon­sul­tan­tem budo­wy nowych orga­nów w tej świą­ty­ni.

Koncertował jako soli­sta z tak reno­mo­wa­ny­mi pol­ski­mi orkie­stra­mi, jak Sinfonia Varsovia czy Concerto Avenna. Z tym ostat­nim zespo­łem i z udzia­łem żony – Emilii Dziubińskiej, zapre­zen­to­wał w 2005 r. war­szaw­skiej publicz­no­ści cykl wszyst­kich kon­cer­tów orga­no­wych J.F. Haendla, a w 2007 r. kon­cer­ty orga­no­we J. Haydna i C.Ph.E. Bacha.

adres e‑mail: jdziubinski@wp.pl

 


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018