prof. nadzw. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki

W roku 1994 uzy­skał dyplom z wyróż­nie­niem w kla­sie dyry­gen­tury prof. Marka Pijarowskiego we Wrocławiu. Swoje stu­dia dyry­genc­kie uzu­peł­niał w Wiedniu i Berlinie, gdzie miał oka­zję poznać sztukę dyry­gencką takich mistrzów batuty, jak: Seiji Ozawa, Kurt Masur, Claudio Abbado. Jest rów­nież absol­wen­tem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (1990 r.), jako skrzy­pek został lau­re­atem licz­nych kon­kur­sów muzycz­nych. Ukończył też Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1988 objął kie­row­nic­two Studenckiej Orkiestry Kameralnej Jeunesses Musicales przy Akademii Muzycznej w Katowicach, w latach 1992–1993 współ­pra­co­wał z Państwową Operą we Wrocławiu. W kwiet­niu 1994 r. wziął udział w I Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku, gdzie zajął ex aequo I miej­sce, a także otrzy­mał trzy nagrody poza­re­gu­la­mi­nowe, m.in. nagrodę orkie­stry. W roku 1997 otrzy­mał III nagrodę na VII Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. A. Toscaniniego w Parmie, któ­rego kon­se­kwen­cją było tour­née kon­cer­towe po Włoszech z Orkiestrą Symfoniczną Emilii Romanii im. A. Toscaniniego.

Jan Miłosz Zarzycki jest także fina­li­stą i lau­re­atem mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych we Włoszech, w Hiszpanii i na Węgrzech.

Współpracował z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, z orkie­strą Sinfonia Varsovia oraz z Warszawską Operą Kameralną. Jest dyrek­to­rem naczel­nym i arty­stycz­nym Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Od 1999 roku pro­wa­dzi Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne w Szczecinie. W 2004 roku wygrał kon­kurs na sta­no­wi­sko dyrek­tora naczel­nego i arty­stycz­nego Łom­żyń­skiej Orkiestry Kameralnej. Dyrygował więk­szo­ścią pol­skich orkiestr fil­har­mo­nicz­nych. Koncertował w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Czechach, Rosji, Macedonii, USA, Portugalii, Meksyku, Norwegii, Belgii, we Włoszech, na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Ma w swoim dorobku trzy­na­ście nagra­nych płyt, w tym trzy – nomi­no­wane do Nagrody Muzycznej „Fryderyk”. W 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uho­no­ro­wał go Nagrodą Specjalną w uzna­niu nie­oce­nio­nych zasług dla pol­skiej kul­tury muzycz­nej, a w roku 2011 – dyplo­mem za wybitne doko­na­nia na rzecz dzie­dzic­twa Fryderyka Chopina.

W roku 2013 został odzna­czony Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Otrzymał też Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie twór­czo­ści arty­stycz­nej, upo­wszech­nia­nia i ochrony kul­tury. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł pro­fe­sora sztuk muzycznych.

Jan Miłosz Zarzycki jest człon­kiem Katedry Dyrygentury Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC.


ostatnia modyfikacja: 09/04/2015