Jakub Waszczeniuk


Fot. Tomek Sikora

Urodził się w Dębnie. Ukończył z wyróż­nie­niem Średnią Szkołę Muzyczną w Gorzowie w kla­sie trąb­ki mgr Włodzimierza Kozłowskiego. Jest absol­wen­tem kla­sy trąb­ki prof. Igora Cecocho w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (dyplom z wyróż­nie­niem).

W 2005 roku, jako stu­dent IV roku, roz­po­czął pra­cę w orkie­strze Sinfonia Varsovia, w któ­rej zaj­mu­je sta­no­wi­sko pierw­sze­go trę­ba­cza soli­sty. Od tam­te­go cza­su odbył z Sinfonią Varsovią kil­ka­set kon­cer­tów, wystę­pu­jąc w naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych salach świa­ta. Wielokrotnie kon­cer­to­wał rów­nież jako soli­sta, m.in. z Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, Łódzkiej, Dolnośląskiej, Śląskiej, Gorzowskiej. W lip­cu 2006 roku wystą­pił jako soli­sta na kon­cer­cie inau­gu­ra­cyj­nym festi­wa­lu Chopin i jego Europa. Wspólnie z Marthą Argerich i orkie­strą Sinfonia Varsovia pod dyrek­cją Alexandra Rabinowicha-Barakowsky’ego wyko­nał wów­czas II Koncert na for­te­pian, trąb­kę i orkie­strę smycz­ko­wą op. 35 D. Szostakowicza, z któ­re­go zosta­ła wyda­na pły­ta live.

Współpracuje głów­nie jako pierw­szy trę­bacz z orkie­stra­mi: Malaysian Philharmonic Orchestra, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Leopoldinum, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej.

Od 2016 r. wykła­dow­ca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Prowadzi kur­sy mistrzow­skie i zaję­cia typu „masterc­lass” na tere­nie całe­go kra­ju.

Oprócz muzy­ki kla­sycz­nej, arty­sta wyko­nu­je tak­że muzy­kę roz­ryw­ko­wą. Współpracuje z orkie­stra­mi roz­ryw­ko­wy­mi Zygmunta Kukli i Tomka Szymusia oraz big ban­dem Krzysztofa Herdzina i big ban­dem „Konglomerat” w cha­rak­te­rze lead trum­pet. Jako muzyk sesyj­ny brał udział w wie­lu pro­duk­cjach i kon­cer­tach tele­wi­zyj­nych, oraz doko­nał sze­re­gu nagrań pły­to­wych dla takich arty­stów jak m.in.: Lora Szafran, Grażyna Łobaszewska, Piotr Rubik, Maryla Rodowicz, Robert Gawliński, Katarzyna Groniec, Jacek Kotlarski.


ostatnia modyfikacja: 31/01/2018