dr hab. Jagna Dankowska (1945–2018)

Dr hab. filo­zo­fii (Uniwersytet Warszawski), reży­ser dźwię­ku (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). W latach 1991–2005 kie­row­nik Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych.

Od roku aka­de­mic­kie­go 2002/2003 do 2004/2005 pro­dzie­kan, a następ­nie w latach 2005–2008 peł­ni­ła funk­cję dzie­ka­na Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W wybo­rach w roku 2008 zosta­ła wybra­na na sta­no­wi­sko pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich i kon­tak­tów zagra­nicz­nych w kaden­cji 2008–2012.

Zajmuje się filo­zo­fią muzy­ki, a w tym szcze­gól­nie nie­miec­ką filo­zo­fią muzy­ki dzie­więt­na­ste­go wie­ku, a tak­że pol­ską filo­zo­fią i este­ty­ką muzy­ki. Autorka U pod­staw filo­zo­fii muzy­ki. Niemiecka filo­zo­fia XIX wie­ku a muzy­ka, (Warszawa 2001) oraz licz­nych arty­ku­łów z zakre­su filo­zo­fii i este­ty­ki muzy­ki.


ostatnia modyfikacja: 29/10/2018