ad. dr hab. Ignacy Zalewski


Fot. Mateusz Żaboklicki
 
Ignacy Zalewski, ur. 21.09.1990, kom­po­zy­tor muzy­ki sym­fo­nicz­nej, kame­ral­nej, teatral­nej i radio­wej, dyry­gent.
Doktor sztu­ki muzycz­nej (2015).

​Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza
(2009–2014).

Od 2014 roku wykła­dow­ca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2015 roku zatrud­nio­ny jako adiunkt. Od 2016 roku peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Pracowni Współczesnych Technik Kompozytorskich oraz sekre­ta­rza Studium Muzyki Nowej UMFC. Jest tak­że opie­ku­nem Koła Naukowo-Artystycznego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC.

​Autor kil­ku­na­stu utwo­rów sym­fo­nicz­nych, kil­ku­dzie­się­ciu kame­ral­nych, oraz dzieł chó­ral­nych, wokal­nych solo­wych i kom­po­zy­cji dla dzie­ci. 

​Autor opra­wy muzycz­nej TVP Kultura (2018).

 Kompozytor-rezy­dent Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus (2013–2014) oraz Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga (2016–2017) — w ramach pro­gra­mu “Kompozytor-rezy­dent” Instytutu Muzyki i Tańca.
 Od 2012 roku czło­nek ZAiKS‑u, od 2017 — zasia­da w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Od 2018 roku jest człon­kiem Rady Młodych Naukowców – orga­nu dorad­cze­go Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako jedy­ny przed­sa­twi­ciel obsza­ru sztu­ki.

Laureat kil­ku­na­stu nagród na mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich, m. in.

 

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Fundacji Pro Polonia (Dongsang Research, 2012). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybit­ne osią­gnię­cia arty­stycz­ne (2012).

​Od 2009 roku zaj­mu­je się dyry­gen­tu­rą, spe­cja­li­zu­jąc się w reper­tu­arze naj­now­szym. W latach 2013–2018 był człon­kiem (jako dyry­gent i kom­po­zy­tor) zespo­łu Hashtag Ensemble. Prowadził wyko­na­nia i/lub pra­wy­ko­na­nia utwo­rów m. in. Petera Maxwella Daviesa, Louisa Andriessena, Michaela Beila, Pawła Buczyńskiego, Dariusza Przybylskiego, Wojciecha Błażejczyka, Katarzyny Szwed, Adama Porębskiego oraz wła­snych. Występował m. in. w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina, Filharmonii Wrocławskiej, Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Sali Balowej Zamku w Łańcucie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie na licz­nych festi­wa­lach m.in. “Poznańskiej Wiośnie Muzycznej”, Festiwalu “Musica Electronica Nova” we Wrocławiu, Festiwalu “Ogrody Muzyczne” w Warszawie, Warszawskich Spotkaniach Muzycznych.

​Ignacy Zalewski jest ponad­to lau­re­atem nagro­dy za naj­lep­szą muzy­kę do słu­cho­wi­ska radio­we­go na Festiwalu “Dwa Teatry” Sopot 2015 (za muzy­kę do słu­cho­wi­ska “Boska Komedia. Raj”, reż. K. Michałkiewicz, prod. Teatr Polskiego Radia), oraz Nagrody “Amadeusz” za naj­lep­szy debiut kom­po­zy­tor­ski w Teatrze Polskiego Radia, przy­zna­wa­nej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

 Jego utwo­ry wyko­ny­wa­ne były w Niemczech, Rosji, Japonii, Norwegii, Estonii, na Słowenii, na Węgrzech, na Ukrainie i w Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Lubelskiej,w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Filharmonii Gorzowskiej, Filharmonii Opolskiej, ICE Kraków Congress Centre, Filharmonii Świętokrzyskiej, Studiu Koncertowym PR im. W Lutosławskiego, Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, Sali Balowej Zamku w Łańcucie), przez takich arty­stów jak m. in. Jacek Kaspszyk, Wojciech Michniewski, Janusz Przybylski, Szymon Bywalec, Jessica Cottis, Jakub Chrenowicz, Jacek Rogala, Piotr Sułkowski, Agata Szymczewska, Marek Bracha, Leszek Lorent, Maciej Frąckiewicz, Joanna Maluga i takie zespo­ły, jak Trondheim Symphony Orchestra, Slovenia RTV Symphony Orchestra, Orkiestra Filharmonii Lwowskiej, Polska Orkiestra Radiowa, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Lubelskiej, Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestra Filharmonii Opolskiej, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Orkiestra Symfoniczna im K. Namysłowskiego w Zamościu i in.

Ignacy Zalewski jest kura­to­rem (wspól­nie z dr. hab. Dariuszem Przybylskim) ogól­no­pol­skie­go Programu „Muzyka Naszych Czasów” (2016–2020), obję­te­go patro­na­tem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któ­re­go celem jest wpro­wa­dza­nie muzy­ki naj­now­szej w krwio­obieg szkol­nic­twa muzycz­ne­go.

​Warsztat kom­po­zy­tor­ski roz­wi­jał pod­czas indy­wi­du­al­nych lek­cji mistrzow­skich z prof. Krzysztofem Pendereckim (2015),
a tak­że pod­czas warsz­ta­tów z prof. Wolfgangiem Rihmem (2011), prof. Lowellem Liebermanem (2014) i prof. Vladimirem Scolnikiem (2012).

​W Polskim Radiu RDC pro­wa­dzi autor­ską audy­cję o pol­skiej muzy­ce poważ­nej pt. “Nie tyl­ko Chopin”.

 


ostatnia modyfikacja: 11/05/2020