dr Ignacy Zalewski


Fot. Mateusz Żaboklicki

Ignacy Zalewski, kom­po­zy­tor, dyry­gent.

Ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza (2009–2014). W 2015 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej.

Kompozytor-rezy­dent Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus (2013–2014) i Filharmonii Świętokrzyskiej (2016–2017). Rozwijał warsz­tat kom­po­zy­tor­ski pod­czas lek­cji mistrzow­skich z Magnusem Lindbergiem (Londyn, 2016), prof. Krzysztofem Pendereckim (Warszawa, 2015) oraz warsz­ta­tów z prof. Wolfgangiem Rihmem (Rostock, 2011).

Ignacy Zalewski jest lau­re­atem kil­ku­na­stu nagród na mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich, m.in.:

Był sty­pen­dy­stą Dongsan Research Foundation (2012), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Ignacy Zalewski jest rów­nież lau­re­atem Nagrody „Amadeusz” za naj­lep­szy debiut kom­po­zy­tor­ski w Teatrze Polskiego Radia (2015), przy­zna­wa­nej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, oraz nagro­dy za naj­lep­szą muzy­kę do słu­cho­wi­ska radio­we­go na Festiwalu „Dwa Teatry”, Sopot 2015.

Jego utwo­ry były wyko­ny­wa­ne m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji, Norwegii, Japonii, na Węgrzech, Słowenii i Ukrainie, przez takich arty­stów, jak m.in. Jacek Kaspszyk, Wojciech Michniewski, Szymon Bywalec, Jessica Cottis, Marzena Diakun, Agata Szymczewska, Marek Bracha, Leszek Lorent, Maciej Frąckiewicz, oraz takie orkie­stry, jak Trondheim Symphony Orchestra, Slovenia RTV Symphony Orchestra, Orkiestra Kameralna Filharmonii Lwowskiej, Polska Orkiestra Radiowa, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.

Ignacy Zalewski od 2014 roku wykła­da na macie­rzy­stej Uczelni, od 2015 roku zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Od 2012 roku jest człon­kiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Członek zespo­łu muzy­ki nowej Hashtag Ensemble (jako dyry­gent i kom­po­zy­tor), z któ­rym kon­cer­to­wał na licz­nych festi­wa­lach w całej Polsce m.in. Musica Electronica Nova, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal „Ogrody Muzyczne” w Warszawie. Ma na swo­im kon­cie licz­ne pra­wy­ko­na­nia, w tym „Warsaw Music” Wojciecha Błażejczyka, któ­re­go nagra­nie doko­na­ne przez Hashtag Ensemble pod jego batu­tą dosta­ło się do fina­ło­wej szóst­ki kon­kur­su Palma Ars Acustica orga­ni­zo­wa­ne­go przez Europejską Unię Radiową.


ostatnia modyfikacja: 01/03/2018