prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński w 1954 roku w Rosochate Kościelne, woj. pod­la­skie. W 1979 r. ukoń­czył Akademię Medyczną w Warszawie i roz­po­czął pra­cę w Centralnym Szpitalu Klinicznym AM w Warszawie w Klinice Otolaryngologii. Tytuł dok­to­ra nauk medycz­nych uzy­skał w 1983 roku, dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w 1989, pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go Akademii Medycznej w 1993, a tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra medy­cy­ny w 1995 roku.

W 1993 r. prof. H. Skarżyński zało­żył Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, któ­ry w 1996 r. został prze­kształ­co­ny w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Profesor H. Skarżyński został jego dyrek­to­rem. W roku 2003 został otwar­ty super­no­wo­cze­sny kom­pleks dia­gno­stycz­no-lecz­ni­czo-reha­bi­li­ta­cyj­ny — Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, któ­re­go orga­ni­za­to­rem i twór­cą jest prof. H. Skarżyński.

Od 2002 roku jest kie­row­ni­kiem Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie utwo­rzył nowo­cze­sne zaple­cze dia­gno­stycz­ne oraz, wraz ze współ­pra­cow­ni­ka­mi, roz­po­czął reali­za­cję wie­lu ory­gi­nal­nych pro­gra­mów nauko­wych, doty­czą­cych gło­su i mowy, roz­wo­ju uwa­gi słu­cho­wej oraz wpły­wu muzy­ki na ucho wewnętrz­ne i roz­wój inte­lek­tu­al­ny.

Prof. H. Skarżyński jest auto­rem lub współ­au­to­rem ponad 800 prac nauko­wych, któ­re zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w kra­ju i za gra­ni­cą.

Jest człon­kiem wie­lu towa­rzystw nauko­wych, w tym pre­sti­żo­wej świa­to­wej orga­ni­za­cji nauko­wej zrze­sza­ją­cej spe­cja­li­stów oto­la­ryn­go­lo­gów — Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum. Członek zało­ży­ciel European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), czło­nek z wybo­ru American Academy of Audiology, czło­nek hono­ro­wy Słowackiego Towarzystwa Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, pro­fe­sor hono­ro­wy Wydziału Audiologii i Logopedii Brigham Young University, Provo, Utah, USA oraz czło­nek European Society for Artificial Organs.

Zdobył wie­le nagród nauko­wych, w tym:

Prof. Henryk Skarżyński opra­co­wał i wdro­żył po raz pierw­szy w Polsce:

Natomiast w 2002 roku prof. Henryk Skarżyński opra­co­wał i wdro­żył pierw­szy w świe­cie pro­gram lecze­nia czę­ścio­wej głu­cho­ty za pomo­cą implan­tów śli­ma­ko­wych u doro­słych, a w 2004 roku u dzie­ci.

Więcej infor­ma­cji na stro­nie http://www.ichs.pl


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018