prof. nadzw. dr hab. med. Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński uro­dził się 3 stycz­nia 1954 roku w Rosochate Kościelne, woj. pod­la­skie. W 1979 r. ukoń­czył Akademię Medyczną w Warszawie i roz­po­czął pracę w Centralnym Szpitalu Klinicznym AM w Warszawie w Klinice Otolaryngologii. Tytuł dok­tora nauk medycz­nych uzy­skał w 1983 roku, dok­tora habi­li­to­wa­nego w 1989, pro­fe­sora nad­zwy­czaj­nego Akademii Medycznej w 1993, a tytuł naukowy pro­fe­sora medy­cyny w 1995 roku.

W 1993 r. prof. H. Skarżyński zało­żył Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, który w 1996 r. został prze­kształ­cony w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Profesor H. Skarżyński został jego dyrek­to­rem. W roku 2003 został otwarty super­no­wo­cze­sny kom­pleks diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjny — Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, któ­rego orga­ni­za­to­rem i twórcą jest prof. H. Skarżyński.

Od 2002 roku jest kie­row­ni­kiem Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie utwo­rzył nowo­cze­sne zaple­cze dia­gno­styczne oraz, wraz ze współ­pra­cow­ni­kami, roz­po­czął reali­za­cję wielu ory­gi­nal­nych pro­gra­mów nauko­wych, doty­czą­cych głosu i mowy, roz­woju uwagi słu­cho­wej oraz wpływu muzyki na ucho wewnętrzne i roz­wój intelektualny.

Prof. H. Skarżyński jest auto­rem lub współ­au­to­rem ponad 800 prac nauko­wych, które zostały opu­bli­ko­wane w kraju i za granicą.

Jest człon­kiem wielu towa­rzystw nauko­wych, w tym pre­sti­żo­wej świa­to­wej orga­ni­za­cji nauko­wej zrze­sza­ją­cej spe­cja­li­stów oto­la­ryn­go­lo­gów — Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum. Członek zało­ży­ciel European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), czło­nek z wyboru American Academy of Audiology, czło­nek hono­rowy Słowackiego Towarzystwa Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, pro­fe­sor hono­rowy Wydziału Audiologii i Logopedii Brigham Young University, Provo, Utah, USA oraz czło­nek European Society for Artificial Organs.

Zdobył wiele nagród nauko­wych, w tym:

Prof. Henryk Skarżyński opra­co­wał i wdro­żył po raz pierw­szy w Polsce:

Natomiast w 2002 roku prof. Henryk Skarżyński opra­co­wał i wdro­żył pierw­szy w świe­cie pro­gram lecze­nia czę­ścio­wej głu­choty za pomocą implan­tów śli­ma­ko­wych u doro­słych, a w 2004 roku u dzieci.

Więcej infor­ma­cji na stro­nie http://www.ichs.pl


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014