prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz


Fot. Andrzej Georgiew

Aktor, reży­ser, peda­gog. Wychowanek kra­kow­skiej PWST.

Jako aktor debiu­to­wał w kra­kow­skim Starym Teatrze w spek­ta­klu Mord w kate­drze T. Eliota w reży­se­rii Jerzego Jarockiego. Jednak swe naj­więk­sze kre­acje aktor­skie stwo­rzył w teatrach Gdańska i Gdyni. Widzowie pamię­ta­ją go z takich ról, jak Jepichodow w Wiśniowym sadzie, Eutychian w Irydionie, Jakub Łomachin w Opowieściach Hollywoodu, Henryk Choławicki w Opętanych, Hrabia w Panu Tadeuszu, Max Brod w Pułapce, Parolles we Wszystko dobre co się dobrze koń­czy, Pan Smith w Łysej śpie­wacz­ce, Bojarski w Zmierzchu, Sade w Marat – Sade, On w Dwa, Mazurkiewicz w Żoł­nie­rzu kró­lo­wej Madagaskaru czy Vielbrand we Wróżbach kuma­ka.

Nie mniej­sze suk­ce­sy odno­si jako reży­ser. W Operze Bałtyckiej zre­ali­zo­wał kon­tro­wer­syj­ny spek­takl Wesela Figara (Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego), Księżniczkę czar­da­sza Kalmana, Ernaniego Verdiego, Mozarta i Salieriego Rimskiego-Korsakowa, a tak­że semi-sce­nicz­ne wer­sje Luisy Miller Verdiego i Normy Belliniego. Reżyserował w teatrach Warszawy, Gdańska, Gdyni, Poznania, Bielska-Białej, Olsztyna, Kielc, Kalisza. W roku 2002 otrzy­mał nagro­dę ZASP-u za Lekcję Ionesco zre­ali­zo­wa­ną w Bielsku-Białej. W Teatrze Dramatycznym w Białymstoku wyre­ży­se­ro­wał Fantom bólu Sigariewa oraz Polowanie na łosia Walczaka. Ostatnie pre­mie­ry w Bielsku-Białej to: Piaskownica M. Walczaka z Anną Guzik w jed­nej z głów­nych ról, Bóg mor­du J. Rezy. Warszawska publicz­ność może oglą­dać jego Akompaniatora A. Burzyńskiej z Hanną Śleszyńską i Janem Jankowskim w Teatrze Syrena a tak­że Wariatkę N. Ptuszkiny z Edytą Olszówką i Leszkiem Żurkiem oraz Za rok o tej samej porze B. Slade z Olgą Bończyk i Piotrem Gąsowskim w Teatrze Kamienica, Gąskę N. Kolady z Katarzyną Figurą w Teatrze Capitol, Romantyków H. Levina w Teatrze Dramatycznym, Kotkę na gorą­cym bla­sza­nym dachu T. Williamsa z Januszem Gajosem, Małgorzatą Kożuchowską, Edytą Olszówką, Ewą Wiśniewską, Beatą Ścibakówną i Grzegorzem Małeckim w Teatrze Narodowym, Mizantropa Moliera z Wojtkiem Solarzem i Piotrem Siwkiewiczem w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy, Łysą śpie­wacz­kę E. Ionesco spek­takl warsz­ta­to­wy stu­den­tów IV roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie – Teatr Collegium Nobilium, Psiunio Agne’s i Daniela Besse z Hanną Śleszyńską, Piotrem Polkiem i Tomaszem Saprykiem w Teatrze Kamienica.

Jest pro­fe­so­rem tytu­lar­nym, wykła­dow­cą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Teatralnej  im. Aleksandra Zelwerowicza.


ostatnia modyfikacja: 22/09/2015