ad. dr Grażyna Paciorek-Draus


Fot. Adam Frankowski

Teoretyk muzy­ki, kom­po­zy­tor­ka, peda­gog. Ukończyła stu­dia magi­ster­skie w spe­cjal­no­ści kom­po­zy­cja oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, lau­re­at­ka nagro­dy Primus Inter Pares. Swoje wykształ­ce­nie uzu­peł­nia­ła pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sów dla mło­dych kom­po­zy­to­rów, orga­ni­zo­wa­nych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, a tak­że kur­sów i semi­na­riów z zakre­su teo­rii muzy­ki. Dysertację dok­tor­ską poświę­ci­ła twór­czo­ści for­te­pia­no­wej Tomasza Sikorskiego oraz oso­bo­wo­ści tego kom­po­zy­to­ra uka­za­nych w per­spek­ty­wie Teorii dez­in­te­gra­cji pozy­tyw­nej Kazimierza Dąbrowskiego.

Jest zatrud­nio­na w macie­rzy­stej Uczelni na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Pełni funk­cję kie­row­ni­ka Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii dzia­ła­ją­cej w ramach Katedry Edukacji Muzycznej. Nauczyciel dyplo­mo­wa­ny przed­mio­tów teo­re­tycz­nych w OSM II st. im. Z. Brzewskiego (tzw. „szko­ła talen­tów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie.

Organizator i juror kon­kur­sów sol­fe­żo­wych i kom­po­zy­tor­skich dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Autorka pro­gra­mów naucza­nia, współ­au­tor­ka pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla przed­mio­tu kształ­ce­nie słu­chu w szko­le muzycz­nej II stop­nia.

Jako kom­po­zy­tor­ka pre­zen­to­wa­ła swe utwo­ry m.in. pod­czas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a tak­że we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile oraz na ante­nie radio­wej i tele­wi­zyj­nej w kra­ju i za gra­ni­cą. Jej kom­po­zy­cje zosta­ły tak­że zare­je­stro­wa­ne na pły­tach wyda­nych przez Acte Préalable, któ­re otrzy­ma­ły nomi­na­cje do nagro­dy „Fryderyków”.

Jest wykła­dow­cą warsz­ta­tów, semi­na­riów, lek­cji otwar­tych dla nauczy­cie­li i uczniów szkół muzycz­nych I i II stop­nia oraz stu­den­tów uczel­ni muzycz­nych. Prowadzi autor­skie warsz­ta­ty per­cep­cji i inter­pre­ta­cji muzy­ki, muzy­ki XX wie­ku, impro­wi­za­cji, tech­nik pamię­cio­wych dla muzy­ków oraz Trening Autorealizacji Artystycznej.

Współpracuje z Katedrą Teorii Muzyki, Katedrą Akustyki Muzycznej, Pracownią Psychologii Muzyki i Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym przy UMFC oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych i Fundacją Cultura Animi.

Bierze czyn­ny udział w sesjach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych. Jest autor­ką publi­ka­cji z dzie­dzi­ny teo­rii i filo­zo­fii muzy­ki, per­cep­cji i inter­pre­ta­cji muzy­ki, antro­po­lo­gii kul­tu­ro­wej, muzy­ki XX wie­ku oraz dydak­ty­ki, zaj­mu­je się tak­że kry­ty­ką muzycz­ną. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we obej­mu­ją edu­ka­cję muzycz­ną, per­cep­cję i inter­pre­ta­cję muzy­ki oraz roz­wój oso­bo­wo­ści twór­czej.

Została wyróż­nio­na licz­ny­mi nagro­da­mi za osią­gnię­cia nauko­we, dydak­tycz­ne i arty­stycz­ne, m.in. za aran­ża­cje i twór­czość poetyc­ką.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019