Emilia Lipka

Pracownik Katedry Edukacji Muzycznej dzia­ła­ją­cej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC oraz sekre­tarz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego UMFC.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, któ­ry ukoń­czy­ła ze spe­cja­li­za­cją psy­cho­lo­ga kli­nicz­ne­go. W latach dzie­więć­dzie­sią­tych pra­co­wa­ła jako psy­cho­log w ame­ry­kań­skiej, sie­cio­wej agen­cji rekla­mo­wej Leo Burnett oraz w mię­dzy­na­ro­do­wej fir­mie medio­wej Starcom, gdzie zaj­mo­wa­ła się zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z psy­cho­lo­gią rekla­my i mar­ke­tin­gu, a tak­że bada­niem wpły­wu mediów na posta­wy i zacho­wa­nia kon­su­menc­kie w róż­nych gru­pach spo­łecz­nych.

Od 2005 roku jest pra­cow­ni­kiem dydak­tycz­nym spe­cjal­no­ści Pedagogika bale­to­wa, od 2009 roku współ­pra­cu­je z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.


ostatnia modyfikacja: 06/02/2014