prof. dr hab. Elżbieta Tarnawska

Jest fina­list­ką IX Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 1975 r. oraz lau­re­at­ką Międzynarodowego Konkursu im. M. Long-J. Thibaud w Paryżu w 1977 r.

Studiowała w Konserwatorium Petersburskim (kla­sa prof. L. Umanskiej) i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie u prof. Reginy Smendzianki.

Studia pody­plo­mo­we pod kie­run­kiem:

Studia dok­to­ranc­kie na University of Maryland (USA) w kla­sie prof. dr Nelity True.

Występowała z reci­ta­la­mi oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr we wszyst­kich fil­har­mo­niach w Polsce, a tak­że w Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Rumunii, na Litwie, Węgrzech, Kubie i w Stanach Zjednoczonych.

Do waż­niej­szych wystę­pów w Stanach Zjednoczonych moż­na zali­czyć kon­cer­ty w nastę­pu­ją­cych miej­scach:

Po powro­cie do Polski (w 1992 r.) kon­ty­nu­owa­ła dzia­łal­ność kon­cer­to­wą, łącząc ją z dzia­łal­no­ścią peda­go­gicz­ną. Często wystę­po­wa­ła w szko­łach muzycz­nych, z reci­ta­la­mi, wykła­da­mi i lek­cja­mi otwar­ty­mi.

Brała udział w wie­lu festi­wa­lach, m.in. w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach, w Festiwalu Lisztowskim w Catholic University w Waszyngtonie, w Karlowych Warach i Mariańskich Łaźniach, w Festiwalu Laureatów Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Warszawie, w Festiwalu Laureatów Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Katowicach, w Festiwalu Mozartowskim w Akademii Muzycznej w Warszawie, w Międzynarodowym Festiwalu „Chopin w Barwach Jesieni” w Antoninie.

Grała pod batu­tą takich dyry­gen­tów jak: Jerzy Katlewicz, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Bogusław Madey, Tadeusz Strugała, Andrzej Markowski, Tomasz Bugaj, Marek Pijarowski, Józef Wiłkomirski, Tadeusz Wojciechowski, Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Jerzy Swoboda, Stefan Marczyk, Witold Krzemieński, Zdzisław Szostak, Adam Natanek, Szymon Kawalla, Ryszard Dudek, Stefan Strahl, Karol Anbild, Zbigniew Goncerzewicz.

Dokonała archi­wal­nych nagrań radio­wych, tele­wi­zyj­nych oraz pły­to­wych.

Była autor­ką i pre­zen­ter­ką pro­gra­mów muzycz­nych w Telewizji Polskiej w latach 1976–1977.

Uczestniczyła jako juror w wie­lu kon­kur­sach pia­ni­stycz­nych w Polsce, Hiszpanii, na Ukrainie oraz w kil­ku edy­cjach Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Nowym Jorku.

Od roku 1993 pra­cu­je w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Obecnie jest zatrud­nio­na na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go w Katedrze Fortepianu. W kaden­cji 2005–2008 peł­ni­ła funk­cję pro­rek­to­ra do spraw stu­denc­kich i kon­tak­tów zagra­nicz­nych.

Elżbieta Tarnawska jest tak­że pro­fe­so­rem w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz wice­pre­ze­sem Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury.

Działalność peda­go­gicz­na


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019