prof. dr hab. Elżbieta Karaś-Krasztel

Elżbieta Karaś-Krasztel, absol­went­ka lubel­skie­go liceum muzycz­ne­go w kla­sie prof. Mieczysława Dawidowicza, stu­dia pia­ni­stycz­ne ukoń­czy­ła w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie for­te­pia­nu prof. Reginy Smendzianki. Po uzy­ska­niu dyplo­mu kształ­ci­ła się dalej u Wiktora Mierżanowa (pro­fe­so­ra Konserwatorium Moskiewskiego) oraz Istvána Lantosa (pro­fe­so­ra Akademii Muzycznej w Budapeszcie). Była wie­lo­krot­ną sty­pen­dyst­ką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zdobyła I nagro­dę na Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku. Ma na swo­im kon­cie dyplo­my i wyróż­nie­nia uzy­ska­ne m.in. na kon­kur­sach w Atenach, Moskwie i Warszawie. Koncertowała w wie­lu kra­jach Europy oraz w Kanadzie i Australii. Współpracowała jako solist­ka z Polską Orkiestrą Kameralną i orkie­strą Sinfonia Varsovia. Dokonała licz­nych nagrań dla PR i TV, nagra­ła rów­nież pły­ty z muzy­ką W.A. Mozarta, F. Chopina oraz nie­zna­nych kom­po­zy­to­rów pol­skich dla firm APERTO oraz DUX.

Artystka jest zna­ko­mi­tą inter­pre­ta­tor­ką utwo­rów Mozarta. Odniosła wiel­ki suk­ces wyko­nu­jąc na estra­dzie Filharmonii Berlińskiej Koncert for­te­pia­no­wy Es-dur, KV 482, tego kom­po­zy­to­ra pod batu­tą Jerzego Maksymiuka. Po wyko­na­niu przez nią utwo­rów Mozarta z orkie­strą Sinfonia Varsovia napi­sa­no w Niemczech: „Wielkości Jego muzy­ki lepiej wyra­zić się nie da.…”.

Wiele uwa­gi poświę­ca artyst­ka muzy­ce pol­skiej. Oprócz boga­te­go reper­tu­aru cho­pi­now­skie­go gra utwo­ry I.J. Paderewskiego, J. Zarębskiego oraz A. Malawskiego.

Elżbieta Karaś-Krasztel współ­pra­cu­je z kwar­te­tem „Prima Vista” wyko­nu­jąc muzy­kę kame­ral­ną, w tym kon­cer­ty J.S. Bacha, W.A. Mozarta i F. Chopina.

Za swo­ją dzia­łal­ność arty­stycz­ną i peda­go­gicz­ną była wie­lo­krot­nie nagra­dza­na w tym Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odzna­ką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz meda­lem  „Zasłużony Kulturze — Gloria Artis”.

Artystka pro­wa­dzi kla­sę for­te­pia­nu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Sztuki w Szczecinie.

e‑mail: elakaraskrasztel@gmail.com


ostatnia modyfikacja: 26/10/2018