prof. dr hab. Ella Susmanek-Mysińska

Ella Susmanek-Mysińska jest absol­went­ką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obec­nie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie). Studia ukoń­czy­ła w 1972 roku w kla­sie for­te­pia­nu prof. Jana Ekiera. Była sty­pen­dyst­ką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Pracę peda­go­gicz­ną roz­po­czę­ła w paź­dzier­ni­ku 1972 r. w PWSM w Warszawie. W roku 2012 jest pro­fe­so­rem tytu­lar­nym. W latach 2005–2008 i 2008–2012 peł­ni­ła funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Wokalnego.

Bierze czyn­ny udział w życiu kon­cer­to­wym, zarów­no w kra­ju jak i za gra­ni­cą. Jako pia­nist­ka — solist­ka wystę­pu­je z reci­ta­la­mi m.in. w war­szaw­skich Łazienkach (reci­ta­le cho­pi­now­skie u stóp pomni­ka Fryderyka Chopina), w Pomarańczarni, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, itp.

W latach 1970–1973 współ­pra­co­wa­ła z zespo­łem „Con Moto Ma Cantabile” pod kie­run­kiem prof. Tadeusza Ochlewskiego. Zagrała z tym zespo­łem kil­ka­dzie­siąt kon­cer­tów w kra­ju i za gra­ni­cą oraz doko­na­ła wie­lu nagrań dla Polskiego Radia.

Głównym nur­tem jej dzia­łal­no­ści są kon­cer­ty kame­ral­ne i reci­ta­le ze zna­ny­mi soli­sta­mi, taki­mi jak: Krzysztof Jakowicz, Tadeusz Gadzina, Andrzej Orkisz, Angelica May, Bogdan Paprocki, Kazimierz Pustelak, Martha Eggerth-Kiepura, Seta del Grande, Ingrid Kremling, Barbara Zagórzanka, Bożena Betley, Barbara Mądra, Elżbieta Ardam, Marek Torzewski, Adam Kruszewski, Dorota Radomska, Małgorzata Walewska, Adam Zdunikowski, Marcin Bronikowski, Gwendolyn Bradley, Louis Otey, Rose-Marie Todaro.

Od wie­lu lat w ramach mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sów muzycz­nych współ­pra­cu­je z wie­lo­ma wybit­ny­mi peda­go­ga­mi pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi, taki­mi jak: T. Kuhne, V. Yagling, A. Zieliński, T. Gadzina, E. Spitzer, H. Słonicka, H. Lisowska, H. Łazarska, U. Mitręga, J. Artysz, I. Kremling oraz T. Żylis-Gara.

Zapraszana jest rów­nież na pre­sti­żo­we festi­wa­le muzycz­ne, takie jak: „Wratislavia Cantans”, Festiwal Muzyki w Łańcucie, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy, Festiwal Muzyki Karola Szymanowskiego w Krakowie i Zakopanem, Festiwal Muzyki Franciszka Schuberta, Festiwal Chopinowski w Gaming (Austria), Festiwal d’Ete de Lanaudiere (Kanada), itd.

Wraz z mło­dy­mi arty­sta­mi bra­ła udział w ponad 60 kra­jo­wych oraz mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach muzycz­nych. Wielu z tych arty­stów otrzy­ma­ło głów­ne nagro­dy i wyróż­nie­nia.

W 1980 roku otrzy­ma­ła nagro­dę Ministra Kultury i Sztuki. Jest tak­że lau­re­at­ką wie­lu nagród i wyróż­nień w kra­ju i za gra­ni­cą.

W paź­dzier­ni­ku 2017 r. prof. Ella Susmanek otrzy­ma­ła Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jubileusz 45-lecia pra­cy arty­stycz­no-peda­go­gicz­nej prof. Elli Susmanek, 8 wrze­śnia 2017 r.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019