dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Doktor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie języ­ko­znaw­stwa (tytuł uzy­ska­ny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz magi­ster filo­lo­gii pol­skiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) i filo­lo­gii wło­skiej (Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego). W cza­sie stu­diów uczest­ni­czy­ła w zagra­nicz­nych pro­gra­mach sty­pen­dial­nych, m.in. sty­pen­dium wło­skie­go Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jest autor­ką arty­ku­łów nauko­wych i refe­ra­tów na temat:

Współpracowała przy gran­tach „Rękopiśmienne Bogactwa mowy pol­skiej ks. Alojzego Osińskiego jako pierw­szy nor­ma­tyw­ny słow­nik kolo­ka­cyj­ny” i „Wielki słow­nik języ­ka pol­skie­go”, aktyw­nie dzia­ła­ła w kole nauko­wym Lingua Iuris.

Od ponad 9 lat uczy popraw­no­ści języ­ko­wej. Tego typu kur­sy pro­wa­dzi­ła m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Okręgowej Radzie Adwokackiej czy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Zajmowała się redak­cją tek­stów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego i ksią­żek nauko­wych o tema­ty­ce jury­slin­gwi­stycz­nej. Od 9 lat zaj­mu­je się rów­nież naucza­niem języ­ka pol­skie­go jako obce­go oraz języ­ka wło­skie­go.

Szczególnie inte­re­su­je się popraw­no­ścią w języ­ku ogól­nym, ale też w róż­nych typach tek­stów spe­cja­li­stycz­nych, np. praw­nych i praw­ni­czych, urzę­do­wych, nauko­wych. Wykorzystuje swo­ją wie­dzę, szko­ląc, a tak­że oce­nia­jąc, kory­gu­jąc i reda­gu­jąc tek­sty. Za naj­więk­szy suk­ces poczy­tu­je sobie sku­tecz­ne popu­la­ry­zo­wa­nie idei popraw­no­ści języ­ko­wej, posłu­gi­wa­nia się sta­ran­nym, pro­stym i zro­zu­mia­łym języ­kiem. Zajmuje się języ­kiem ojczy­stym, ale rów­nież języ­ka­mi obcy­mi (głów­nie wło­skim i rosyj­skim). Pasjonuje ją podej­ście porów­naw­cze. Lubi czy­tać, opra­co­wy­wać i badać słow­ni­ki – te współ­cze­sne i te zabyt­ko­we, histo­rycz­ne.


ostatnia modyfikacja: 20/11/2018