dr Anna Szyjkowska-Piotrowska

Dr Anna Szyjkowska-Piotrowska – uro­dzo­na w 1981 roku filo­zof kul­tu­ry i sztu­ki, kura­tor, kry­tyk sztu­ki, lin­gwist­ka. Autorka książ­ki Po-twarz. Przekraczanie widzial­no­ści w sztu­ce i w filo­zo­fii (Słowo/obraz tery­to­ria i Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina), któ­ra sta­ła się lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą na uczel­niach arty­stycz­nych i uni­wer­sy­te­tach. Wykładowca zwią­za­ny z UMFC od sied­miu lat. Obecnie pro­wa­dzi inter­dy­scy­pli­nar­ne bada­nia nauko­we doty­czą­ce wza­jem­nych inspi­ra­cji pomię­dzy sfe­rą wizu­al­ną i sfe­rą dźwię­ko­wą. Dzieli je ze stu­den­ta­mi UMFC na zaję­ciach z este­ty­ki. Pośród pol­skich publi­ka­cji bra­ku­je nauko­we­go omó­wie­nia tego tema­tu. W huma­ni­sty­ce muzy­ka czę­sto pozo­sta­je w izo­la­cji wobec innych zja­wisk kul­tu­ry. Dr Szyjkowska-Piotrowska przy­go­to­wu­je publi­ka­cję książ­ko­wą zwią­za­ną z zagad­nie­niem wza­jem­nych inspi­ra­cji pomię­dzy muzy­ka­mi i mala­rza­mi, któ­ra zosta­nie wyda­na na począt­ku 2019 roku. Jest orga­ni­za­tor­ką kon­fe­ren­cji, wystaw, autor­ką arty­ku­łów nauko­wych i licz­nych arty­ku­łów o sztu­ce, a tak­że współ­pra­cow­nicz­ką insty­tu­cji arty­stycz­nych takich jak Muzeum Sztuki w Łodzi czy MOCAK w Krakowie. Prowadzi rów­nież bada­nia nauko­we we Francji. Związana jest z ośrod­ka­mi pary­ski­mi taki­mi jak Paris X, gdzie jest człon­kiem gru­py badaw­czej „L’humain incon­nu”, a tak­że z Uniwersytetem w Rennes jako współ­or­ga­ni­za­tor pro­gra­mu nauko­we­go „ La poli­ti­que du visage”(EA7472) i (EA 4050). W obu tych ośrod­kach była orga­ni­za­tor­ką kon­fe­ren­cji i będzie redak­tor­ką wyni­ka­ją­cych z nich publi­ka­cji.

Obecnie współ­o­pra­co­wu­je z Profesor Dorotą Folgą-Januszewską pro­gram naucza­nia skie­ro­wa­ny spe­cjal­nie na arty­stów (spo­so­by zapa­mię­ty­wa­nia histo­rii kul­tu­ry, sztu­ki, miejsc, fak­tów, chro­no­lo­gii).

Jej zain­te­re­so­wa­nie muzy­ką ma cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny, jako filo­zof­ka kul­tu­ry bada jej rolę pośród innych dzie­dzin, zna­cze­nia muzy­ki dla cało­ści kul­tu­ry, ana­lo­gie pomię­dzy muzy­ką i sztu­ka­mi pla­stycz­ny­mi.

Dr Anna Szyjkowska-Piotrowska wykła­da rów­nież na Akademii Sztuk Pięknych i na Collegium Civitas. Jej pro­po­zy­cja zajęć na Collegium Civitas zosta­ła wpi­sa­na do syl­la­bu­su zajęć obo­wiąz­ko­wych doty­czą­cych kul­tu­ry i sztu­ki. Na UMFC pro­wa­dzi zaję­cia z Historii Kultury, Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Estetyki, a tak­że (jako lin­gwist­ka, ze spe­cja­li­za­cją z języ­ka angiel­skie­go i fran­cu­skie­go, tłu­macz­ka ust­na i pisem­na) lek­to­ra­ty z języ­ka angiel­skie­go.

Była sta­żyst­ką w Unii Europejskiej w Departamencie Kultury i Edukacji, sty­pen­dyst­ką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczest­nicz­ką licz­nych kon­fe­ren­cji mię­dzy inny­mi na Sorbonie, na Uniwersytecie w Oksfordzie czy uni­wer­sy­te­cie Sapienza w Rzymie.


ostatnia modyfikacja: 20/11/2018