Danuta Piasecka

Danuta Piasecka — tan­cer­ka, dyplo­mo­wa­ny balet­mistrz-rekon­struk­tor tra­dy­cyj­nej lite­ra­tu­ry bale­to­wej, meto­dyk aka­de­mic­kie­go tań­ca kla­sycz­ne­go i cha­rak­te­ry­stycz­ne­go.

W 1963 roku ukoń­czy­ła Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu w kla­sie Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. W latach 1963–1968 stu­dio­wa­ła na Wydziale Baletmistrzowskim w Konserwatorium im. Rimskiego-Korsakowa i na Wydziale Pedagogicznym w Akademickiej Szkole Baletowej im. A. Waganowej w Leningradzie (Sankt Petersburg) uzy­sku­jąc tytuł magi­stra sztu­ki. W obu uczel­niach mia­ła zaszczyt stu­dio­wać u wybit­nych arty­stów – peda­go­gów. Jej wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje kształ­to­wa­li m.in.: Wiera Siergiejewna Kostrowicka, Natalia Aleksandrowna Kamkowa, Inna Borysewna Zubkowska, Feia Iwanowna Bałabina, Nina Wiktorowna Bielikowa, Borys Jakowlewicz Bregwadze, Aleksander Iwanowicz Puszkin (taniec kla­sycz­ny, meto­dy­ka naucza­nia tań­ca kla­sycz­ne­go); Tania Bazilewska-Bujanowska, Ninel Aleksandrowna Pietrowa, Margarita Nikołajewna Ałfimowa (lite­ra­tu­ra bale­to­wa); Nikołaj Nikołajewicz Sieriebriennikow (part­ne­ro­wa­nie); Julij Jakowliewicz Drużynin (taniec cha­rak­te­ry­stycz­ny); Ludmiła Andrjejewna Linkowa (kry­ty­ka bale­tu); Izaak Dawidowicz Glikman (histo­ria teatru); Anatolij Nikodimowicz Dimitriew (czy­ta­nie par­ty­tur).

Po stu­diach, w 1968 roku, roz­po­czę­ła pra­cę arty­stycz­ną w Teatrze Wielkim w Warszawie, prze­cho­dząc wszyst­kie szcze­ble awan­su zawo­do­we­go tan­ce­rza sce­nicz­ne­go. Na sta­no­wi­sku solist­ki zatrud­nio­na była w latach 1970–1989, do zakoń­cze­nia karie­ry sce­nicz­nej. Występowała we wszyst­kich bale­tach będą­cych ówcze­śnie w reper­tu­arze Teatru Wielkiego, kreu­jąc wie­le ról, w tym par­tii soli­stycz­nych.

W 1968 roku zosta­ła zatrud­nio­na w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. Pracowała w niej do 1995 roku, ucząc tań­ca kla­sycz­ne­go, pro­wa­dząc też lek­cje reper­tu­aru – lite­ra­tu­ry bale­to­wej. Wykształciła w tym cza­sie wie­lu tan­ce­rzy, któ­rzy zasi­li­li zespół bale­to­wy Teatru Wielkiego i inne zespo­ły pol­skich i zagra­nicz­nych teatrów muzycz­no-bale­to­wych. Wśród uczniów i absol­wen­tów byli m.in. Sylwia Dytkowska – solist­ka Teatru Wielkiego i Anna Grabka-Szpilman – solist­ka Teatru Wielkiego i Hamburg Ballet Johna Neumeiera.

W 1972 roku współ­two­rzy­ła ramy pro­gra­mo­we Zaocznych Wyższych Studiów Nauczycieli Tańca podej­mu­jąc pra­cę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W uczel­ni tej, dziś w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, na kie­run­ku taniec, spe­cjal­no­ści peda­go­gi­ka bale­to­wa, pra­cu­je na sta­no­wi­sku wykła­dow­cy tań­ca kla­sycz­ne­go, dydak­ty­ki tań­ca kla­sycz­ne­go i lite­ra­tu­ry bale­to­wej kształ­cąc peda­go­gów tań­ca dla potrzeb (przede wszyst­kim) pol­skie­go, pro­fe­sjo­nal­ne­go szkol­nic­twa bale­to­we­go. Na prze­strze­ni lat wyróż­nia­ją­cy­mi dyplo­man­ta­mi byli m.in. Bożena Kociołkowska, Elżbieta Jaroń, Jolanta Rybarska, Irena Tarasiewicz, Maria Bilska, Zygmunt Sidło i Kazimierz Wrzosek (nauczy­cie­le, kie­row­ni­cy arty­stycz­ni, dyrek­to­rzy szkół bale­to­wych).

Od 1981 roku Danuta Piasecka współ­pra­co­wa­ła z wie­lo­ma teatra­mi we Włoszech. W Teatro Massimo w Palermo, Teatro Comunale we Florencji, Teatro Dell‘Opera w Rzymie, Teatro Arena di Verona zatrud­nio­na była na sta­no­wi­sku maestra di bal­lo pro­wa­dząc zaję­cia zespo­ło­we, lek­cje tań­ca kla­sycz­ne­go oraz pró­by bie­żą­ce­go reper­tu­aru bale­to­we­go. Pod jej okiem dosko­na­li­ły swo­je umie­jęt­no­ści naj­więk­sze wło­skie bale­ri­ny – Carla Fracci, Elisabetta Terabus, Margherita Parilla i Marga Nativo. Wielu innych uczest­ni­czy­ło w pro­wa­dzo­nych przez nią mię­dzy­na­ro­do­wych sta­żach balet­mi­strzow­skich dla pro­fe­sjo­nal­nych tan­ce­rzy. Pracowała rów­nież w Narodowej Akademii Tańca w Rzymie jako peda­gog gościn­ny. Na sta­no­wi­sku peda­go­ga-repe­ty­to­ra pra­co­wa­ła tak­że w Słowackim Teatrze Narodowym (Slowenskoje Narodne Divadlo) w Bratysławie.

Chronologiczny wykaz doko­nań arty­stycz­nych:

Teatr Wielki w Warszawie

Teatry ope­ro­we i bale­to­we w Niemczech, Danii, Włoszech

Działalność peda­go­gicz­na:

Działalność balet­mi­strzow­ska:

Odznaczenia, nagro­dy, tytu­ły hono­ro­we:


ostatnia modyfikacja: 17/11/2016