Danuta Borzęcka

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, w kla­sie prof. Izabeli Gorzkowskiej-Głowackiej (1967) oraz Zaocznego Wyższego Studium Nauczycieli Tańca na Wydziale Wychowania Muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Tytuł magi­stra sztu­ki otrzy­ma­ła w 1977 r.

W latach 1967–1988 solist­ka bale­tu Teatru Wielkiego w Warszawie. Z zespo­łem wystę­po­wa­ła w wie­lu kra­jach Europy, w USA i Kanadzie.

Ważniejsze role:

Tancerka w bale­tach:

W latach 1989–1992 nauczy­ciel­ka tań­ca kla­sycz­ne­go w pry­wat­nych szko­łach tań­ca we Włoszech i w Hiszpanii. Od 1992 do 1999 roku nauczy­ciel­ka tań­ca kla­sycz­ne­go i „reper­tu­aru” (bale­to­we­go) w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie, od 1999 do 2005 roku nauczy­ciel­ka „reper­tu­aru” w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. F. Parnella w Łodzi.

Uczniowie Danuty Borzęckiej odno­si­li suk­ce­sy w ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach bale­to­wych:

W cza­sie całej karie­ry arty­stycz­nej i peda­go­gicz­nej uczest­ni­czy­ła w kur­sach i semi­na­riach doty­czą­cych tań­ca kla­sycz­ne­go, lite­ra­tu­ry bale­to­wej, tań­ca współ­cze­sne­go, histo­rycz­ne­go i cha­rak­te­ry­stycz­ne­go (tań­ce węgier­skie, tak­że jako tłu­macz) orga­ni­zo­wa­nych w Polsce i za gra­ni­cą. Wielokrotnie pro­wa­dzi­ła w szko­łach bale­to­wych „lek­cje otwar­te” tań­ca kla­sycz­ne­go i lite­ra­tu­ry bale­to­wej.

Za pra­cę arty­stycz­ną otrzy­ma­ła odzna­cze­nia pań­stwo­we: Medal z oka­zji 200-lecia Baletu Polskiego (1985), Srebrny Krzyż Zasługi (1985), Zasłużony Działacz Kultury (1988).

Danuta Borzęcka od 1996 roku jest wykła­dow­cą lite­ra­tu­ry bale­to­wej i meto­dy­ki naucza­nia lite­ra­tu­ry bale­to­wej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, na kie­run­ku Taniec, spe­cjal­ność peda­go­gi­ka bale­to­wa.


ostatnia modyfikacja: 15/05/2014