prof. Bronisława Kawalla-Ryszka

Spadkobierczyni i kon­ty­nu­ator­ka rodzin­nych tra­dy­cji muzycz­nych. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Laureatka wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych, w tym Międzynarodowego Konkursu Bachowskiego w Waszyngtonie w 1975 roku. Wybitna pia­nist­ka i cenio­ny peda­gog. Swoją wie­dzę muzycz­ną pogłę­bia­ła w Paryżu u Nadii Boulanger, Monique Haas oraz u Philippe’a Entremonta w Academie Internationale de Maurice Ravel.

Kariera pia­ni­stycz­na Bronisławy Kawalii to wystę­py w reno­mo­wa­nych salach kon­cer­to­wych Europy, Kanady, USA, kra­jów Azji i Ameryki Łacińskiej. Grę pol­skiej pia­nist­ki okla­ski­wa­no na mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach, m.in. w Baltimore, Bratysławie, Cheltenham, Dusznikach, Mariańskich Łaźniach. Bronisława Kawalla wystę­pu­je rów­nież ze zna­ny­mi zespo­ła­mi sym­fo­nicz­ny­mi, w tym orkie­strą Filharmonii Narodowej, Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Berliner Sinfonie Orchester, Orkiestrą Radia i Telewizji w Dublinie i wie­lo­ma inny­mi.

Bronisława Kawalla zaj­mu­je się rów­nież — i to z wiel­ki­mi suk­ce­sa­mi — pra­cą peda­go­gicz­ną. Przez ponad 30 lat wykształ­ci­ła ponad 60 absol­wen­tów z kra­ju i zagra­ni­cy, stu­diu­ją­cych w jej kla­sie w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej. Z wie­dzy i umie­jęt­no­ści prof. Bronisławy Kawalli korzy­sta­ją nie tyl­ko pia­ni­ści w kra­ju. Osoba pol­skiej pro­fe­sor jest zna­na i cenio­na w wie­lu reno­mo­wa­nych uczel­niach USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii i innych kra­jów świa­ta.

Profesor Kawalla jest rów­nież zapra­sza­na do pro­wa­dze­nia kur­sów mistrzow­skich i wykła­dów, doty­czą­cych głów­nie inter­pre­ta­cji utwo­rów Fryderyka Chopina, tak w kra­ju, jak rów­nież za gra­ni­cą. Jej stu­den­ci i absol­wen­ci zdo­by­wa­ją wie­le nagród na kon­kur­sach pia­ni­stycz­nych w Polsce i poza jej gra­ni­ca­mi, pro­wa­dzą aktyw­ne życie kon­cer­to­we, są peda­go­ga­mi wyż­szych uczel­ni i szkół muzycz­nych. Edward Wolanin, Filip Wojciechowski, Paweł Mazurkiewicz, czy Radosław Sobczak (naj­lep­szy z Polaków w XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w 2000 roku) to tyl­ko nie­któ­re nazwi­ska pia­ni­stów uczą­cych się u prof. Bronisławy Kawalli.

Ważne miej­sce w życiu pro­fe­sor zaj­mu­je pra­ca spo­łecz­na. Do nie­daw­na człon­ki­ni zarzą­du Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, dzia­ła obec­nie w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina, wybra­na na wice­prze­wod­ni­czą­cą zarzą­du w obec­nej kaden­cji. Profesor Bronisława Kawalla jest człon­kiem-zało­ży­cie­lem Lions Club „Nike” w Polsce.

Działalność arty­stycz­ną i peda­go­gicz­ną Bronisławy Kawalli doce­nio­no nagro­da­mi Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 20/04/2010