ad. dr hab. Beata Szebesczyk

Beata Szebesczyk, pia­nist­ka, kame­ra­list­ka. Absolwentka war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w kla­sie for­te­pia­nu prof. Jerzego Romaniuka i kla­sie kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej prof. Mai Nosowskiej.

Umiejętności pia­ni­stycz­ne i kame­ral­ne dosko­na­li­ła na kur­sach mistrzow­skich w Wiedniu u prof. Elly Ameling, w Dusznikach Zdroju u prof. Ryszarda Baksta, w Weimarze u prof. Bernarda Ringeissena, w Warszawie u prof. Edith Picht-Axenfeld oraz w Bayreuth. Z zami­ło­wa­nia współ­pra­cu­je głów­nie z woka­li­sta­mi. Jej pod­opiecz­ni zdo­by­wa­li głów­ne nagro­dy na kon­kur­sach ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych (m.in. Międzynarodowy Konkurs im. S. Moniuszki, Konkurs im. Adama Didura w Bytomiu, Konkurs Wokalny Duszniki-Zdrój, Międzynarodowy Konkurs Mozartowski w Pradze, Gianni Bergamo Classic Music Award 2011 w Szwajcarii).

Zdobyła wie­le nagród spe­cjal­nych dla pia­ni­sty na kon­kur­sach wokal­nych:

Koncertowała na Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Mariańskich Łaźniach, w Dusznikach-Zdroju, na Festiwalu Bedricha Smetany w Nowem Meste, Festiwalu Drei Klang w Dreźnie, Frienship Art Festival w Korei, na Jubileuszu Merseyside Polonia w Philharmonic Hall Liverpool, w wie­lu mia­stach w kra­ju i za gra­ni­cą.

Nagrywała dla radia i tele­wi­zji. Płyta „Pieśni” Stanisława Moryto, któ­rą nagra­ła z Anetą Łukaszewicz w 2008 roku otrzy­ma­ła nomi­na­cję do „Fryderyka”.

Jako pia­nist­ka współ­pra­co­wa­ła w Teatrem Wielkim — Operą Narodową w pro­gra­mie kształ­ce­nia mło­dych talen­tów. Współpracuje z wie­lo­ma wybit­ny­mi śpie­wa­ka­mi i instru­men­ta­li­sta­mi.

Doktorat na temat „Inspiracja pol­ską muzy­ką ludo­wą w twór­czo­ści kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych na przy­kła­dzie Pieśni zie­lo­nych Tadeusza Szeligowskiego, Piosenek ludo­wych Edwarda Pałłasza oraz Siedmiu pie­śni kur­piow­skich Stanisława Moryto” obro­ni­ła w 2011 roku.

Prowadziła masterc­lass na Anton Bruckner Privatuniversität w Linzu, oraz w Conservatorio Alfredo Casella w L’Aquili. Współorganizowała 1 Ogólnopolski Konkurs Duetów z Fortepianem w lutym 2012 roku. Zorganizowała kon­fe­ren­cję nauko­wą pt. „Wpływ nauk psy­cho­lo­gicz­nych i tre­nin­gu men­tal­ne­go oraz wie­dzy z zakre­su fizjo­lo­gii w roz­wój indy­wi­du­al­ny muzy­ków oraz pra­cę w zespo­łach kame­ral­nych” w grud­niu 2013 roku.

Dr Beata Szebesczyk jest adiunk­tem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a tak­że wykła­dow­cą Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Pieśni macie­rzy­stej uczel­ni.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019