ad. dr hab. Bartosz Jakubczak


Fot. B. Wawrzyniewicz

Bartosz Jakubczak ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie orga­nów prof. Andrzeja Chorosińskiego, a w 2003 roku – stu­dia pody­plo­mo­we (sty­pen­dium im. Georga Soltiego) z naj­wyż­szym odzna­cze­niem w Royal Academy of Music w Londynie w kla­sie prof. Davida Titteringtona. Jest lau­re­atem wie­lu nagród przy­zna­nych przez tę uczel­nię m.in. Peter le Huray, Whalley Organ Scholarship Award oraz nagro­dy Henry W. Richards Prize przy­zna­nej przez wybit­ne­go angiel­skie­go orga­ni­stę Petera Hurforda.

Uczestniczył w kur­sach mistrzow­skich pro­wa­dzo­nych przez: Marie-Claire Alain, Jamesa Davida Christiego, Ulrika Spang-Hanssena, Kei Koito, Susan Landale, Jona Laukvika, Ludgera Lohmanna, Haralda Vogla oraz Wolfganga Zerera. Wziął tak­że udział w The McGill Summer Organ Academy w Montrealu.

W 2002 roku otrzy­mał nagro­dę Prix de la Presse pod­czas kon­kur­su bachow­skie­go Grand Prix Bach de Lausanne w Szwajcarii. W tym samym roku wystą­pił w Royal Festival Hall w Londynie, wyko­nu­jąc świa­to­wą pre­mie­rę zade­dy­ko­wa­ne­go mu utwo­ru na orga­ny solo Salve Sancta Facies angiel­skie­go kom­po­zy­to­ra Davida Gortona. Był uczest­ni­kiem wie­lu pre­sti­żo­wych festi­wa­li w Wielkiej Brytanii m.in. The Spanish Baroque Music Festival, London Handel Festival, London Bach Festival, Dartington International Summer School, The Spitalfields Festival, London Organ Forum, International Organ Festival at St. Albans, a tak­że kon­cer­tów w Czechach, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji i na Węgrzech.

W roku aka­de­mic­kim 2003/2004 wykła­dał w Royal Academy of Music w Londynie w ramach Pidem Organ Fellowship. Bartosz Jakubczak jest regu­lar­nie zapra­sza­ny do pre­zen­ta­cji wykła­dów pod­czas ogól­no­pol­skich sesji nauko­wych m.in. w Krzeszowie, Bardzie, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach.

Od 2004 roku pra­cu­je w Katedrze Organów i Klawesynu UMFC, począt­ko­wo na sta­no­wi­sku asy­sten­ta, a obec­nie adiunk­ta.

Stopień dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka uzy­skał w 2009 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na pod­sta­wie roz­pra­wy „Chorał gre­go­riań­ski w wybra­nych utwo­rach orga­no­wych Charlesa Tournemire’a”.  W 2015 roku Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku przy­zna­ła mu sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

W lutym 2015 roku decy­zją Senatu Royal Academy of Music w Londynie przy­zna­no mu tytuł hono­ro­we­go współ­pra­cow­ni­ka Królewskiej Akademii Muzycznej (Associate of the Royal Academy of Music – ARAM). Przynależność do Akademii przy­zna­wa­na jest jedy­nie tym absol­wen­tom uczel­ni, któ­rzy wyróż­ni­li się w swo­jej pro­fe­sji oraz wnie­śli zna­czą­cy wkład w dzie­dzi­nę, któ­rą się zaj­mu­ją.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019