prof. Barbara Halska

Koncertująca pia­nist­ka, eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Stale kon­cer­tu­je i pro­wa­dzi dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną w kra­ju i za gra­ni­cą.

Studia pia­ni­stycz­ne odby­ła u wybit­nych pia­ni­stów Józefa Śmidowicza i Jerzego Żurawlewa. Przez wie­le lat współ­pra­co­wa­ła jako kame­ra­list­ka na mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sach mistrzow­skich w Baden-Baden, Goslar, Lenk, Łańcucie, Salzburgu i Weimarze z M. Flaksmanem, J. Fournierem, A. Heine, J. Jankielewiczem, A. Gertlerem, A. Kisseljowem, A. Prin, S. Veghiem.

Od począt­ku lat 80. pro­wa­dzi kur­sy inter­pre­ta­cji w zakre­sie gry solo­wej i kame­ral­nej we Francji i Hiszpanii (St. Maur, Plerin sur Mer, Le Touquet, Valls, Vichy, Grenier de la Mothe). Występowała z tak zna­ny­mi soli­sta­mi jak m.in.: Rosa Fajn, Michael Flaksman, Jean Fournier, Aldo Parisot, Boris Pergamenschikow, Cecylia Barczyk, Jadwiga Kotnowska, Krystyna Gołaszewska, Elena Wassiljewa oraz z cór­ką Beatą Halską-LeMonnier. Prowadziła kla­sy mistrzow­skie m.in.: w Rennes, Strasburgu, Stuttgarcie, Genewie, Trondheim, Valdres, Czerkasach.

Dokonała wie­lu nagrań pły­to­wych utwo­rów kame­ral­nych: P. Bouleza, S. Prokofiewa, R. Schumanna, F. Schuberta, F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, F. Chopina, W.A. Mozarta, I.J. Paderewskiego, A. Tansmana, R. Twardowskiego, W. Lutosławskiego, W. Kilara, M. Borkowskiego, A. Szałowskiego, Erika Ewaizena, B. Woytowicza, H.M. Góreckiego, P. Perkowskiego, P. Mossa, T. Szeligowskiego, K. Regameya dla takich firm pły­to­wych jak: Polskie Nagrania, Veriton, Dux, Olimpia, Acte Préalable.

Jest ini­cja­tor­ką i dyrek­to­rem arty­stycz­nym Międzynarodowych Kursów Interpretacji Muzycznej i Festiwalu „Wakacje z Muzyką” odby­wa­ją­ce­go się w Nowym Sączu od 1996 r. Jest rów­nież głów­ną ini­cja­tor­ką i dyrek­to­rem arty­stycz­nym Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych odby­wa­ją­ce­go się od 1999 w Białymstoku.


ostatnia modyfikacja: 17/01/2014