dr hab. Artur Stefanowicz, prof. UMFC

ARTUR STEFANOWICZ — kon­tra­te­nor

Artur Stefanowicz jest absol­wen­tem wydzia­łu wokal­ne­go Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1991) gdzie stu­dio­wał pod kie­run­kiem prof. Jerzego Artysza. Naukę śpie­wu kon­ty­nu­ował u Paula Esswooda i prof. Jadwigi Rappé.

Jest zdo­byw­cą I nagro­dy imie­nia Venanzio Rauzziniego na Międzynarodowym Mozartowskim Konkursie Wokalnym w Wiedniu (1990) oraz II nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w ’s‑Hertogenbosch (1991).

Od 1991 wystę­pu­je z wie­lo­ma zna­ny­mi orkie­stra­mi i zespo­ła­mi taki­mi jak Berliner Symphoniker, Orchestra of the Age of Enlightenment, Les Arts Florissants, Akademie für Alte Musik, Concerto Italiano, Clemencic Consort, Combattimento Consort Amsterdam, Il Fondamento, Collegium Instrumentale Brugense, NOSPR, Prkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie, Folharmonicy Monachijscy; pra­cu­je z taki­mi dyry­gen­ta­mi jak William Christie, Sir Charles Mackerras, Harry Bicket, Peter Eötvös, Gennadi Rozhdestvensky, René Jacobs, Philip Pickett, Rinaldo Allessandrini, Andrey Boreyko. Karol Teutsch, Leopold Hager, Philippe Entremont, Zdenek Kosler, Paul Dombrecht, Patrick Peire,

Występował m.in. w takich miej­scach jak Glyndebourne Opera Festival, Opera Comique w Paryżu  De Nederlandse Opera w Amsterdamie, English National Opera w Londynie, New York City Opera w Nowym Jorku,  Deutsche Staatsoper Berlin, Théâtre des Champs Elysés, Théâtre du Châtelet, Teatro Arriaga w Bilbao, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, Opera du Ruin w Starsbourgu, Opera La Monuit w Brukseli,  Festiwale w Aix-en-Provence, Londynie, Zurichu, Palermo, Montreux VeveyConcertgebouw w Amsterdamie, Royal Festival Hall, Filharmonie w Warszawie, Berlinie, Monachium, Tokio, Taipei, Dublinie, De Doelen w Rotterdamie, Cite de la Musique w Paryżu

Artur Stefanowicz doko­nał wie­le nagrań pły­to­wych m.in. dla Polskich Nagrań, BMG, Erato, Koch Classics, Hungaroton, Warner Bros.

 Od 2011 roku roz­po­czął dzia­łal­ność jako reży­ser i ma w swo­im dorob­ku wysta­wie­nie „Juliusza Cezara” G.F.Hanedla w Teatrze Wielkim w Łodzi, przed­sta­wie­nia „Baroque Living Room” wysta­wio­ne w Filharmonii Narodowej w Warszawie i Filharmonii Szczecińskiej, „Amore traditore/On, Ona i ten Trzeci” w Filharmonii Narodowej w Warszawie. .

W 2018 roku zade­biu­to­wał jako dyry­gent w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Od 2010 roku posia­da wła­sną kla­sę śpie­wu solo­we­go na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 2017 roku objął sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka muzycz­ne­go i mana­ge­ra w Instytucie Opery – wspól­ny pro­jekt UMFC, AT i ASP w Warszawie.

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 09/04/2019