ad. dr hab. Artur Stefanowicz

Artur Stefanowicz jest absol­wen­tem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1991), gdzie stu­dio­wał pod kie­run­kiem prof. Jerzego Artysza. Naukę śpie­wu kon­ty­nu­ował u Paula Esswooda i prof. Jadwigi Rappé.

Jest zdo­byw­cą I nagro­dy imie­nia Venanzio Rauzziniego na Międzynarodowym Mozartowskim Konkursie Wokalnym w Wiedniu (1990) oraz II nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w ’s-Hertogenbosch (1991).

Od 1991 wystę­pu­je z wie­lo­ma zna­ny­mi orkie­stra­mi i zespo­ła­mi taki­mi jak: Berliner Symphoniker, Clemencic Consort, Orchestra of the Age of Enlightenment, Combattimento Consort Amsterdam, Il Fondamento, Collegium Instrumentale Brugense, Les Arts Florissants, Akademie für Alte Musik, Concerto Italiano, pra­cu­je z taki­mi dyry­gen­ta­mi jak: Karol Teutsch, Leopold Hager, Philippe Entremont, Zdenek Kosler, Paul Dombrecht, Patrick Peire, William Christie, Sir Charles Mackerras, Harry Bicket, Peter Eötvös, Gennadi Rozhdestvensky, René Jacobs, Philip Pickett, Rinaldo Allessandrini, Andrey Boreyko.

Występował m.in. w takich miej­scach jak: Opera Comique w Paryżu, De Nederlandse Opera w Amsterdamie, English National Opera w Londynie, New York City Opera, Deutsche Staatsoper Berlin, Glyndebourne Opera Festival, Théâtre des Champs Elysés, Théâtre du Châtelet, Teatro Arriaga w Bilbao, festi­wa­le: w Aix-en-Provence, Londynie, Zurichu, Palermo, Montreux Vevey, Concertgebouw w Amsterdamie, Royal Festival Hall, fil­har­mo­nie: w Warszawie, Berlinie, Monachium, Tokio, Taipei.

Artur Stefanowicz doko­nał wie­le nagrań pły­to­wych m.in.: dla Polskich Nagrań, BMG, Erato, Koch Classics, Hungaroton.

Od 2005 roku współ­pra­cu­je z macie­rzy­stą uczel­nią. Współpracę roz­po­czął na Wydziale Wokalnym jako asy­stent w kla­sie prof. Jadwigi Rappé. W 2008 roku otrzy­mał tytuł dok­to­ra i objął sta­no­wi­sko adiunk­ta w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pro­wa­dząc wła­sną kla­sę wokal­ną.

W roku 2013 Artur Stefanowicz otrzy­mał tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019