dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC

Jest lau­re­at­ką I Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Majorce w 1982 r. oraz mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w Barcelonie (1975) i Santander (1979).

W IX Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie, wcho­dząc w skład pol­skiej eki­py, uzy­ska­ła dyplom udzia­łu w II eta­pie.

W latach 1968–1974, jako lau­re­at­ka kon­kur­sów ogól­no­pol­skich była sied­mio­krot­ną sty­pen­dyst­ką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Ukończyła:

Koncertuje od 16 roku życia.

Ważnym momen­tem w jej karie­rze arty­stycz­nej był występ w Filharmonii Narodowej w Warszawie wraz z Zespołem Kameralistów FN pod dyr. Karola Teutcha, jesz­cze pod­czas stu­diów (1974). Od tego cza­su wystę­po­wa­ła z reci­ta­la­mi, jako kame­ra­list­ka oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr w nie­mal wszyst­kich fil­har­mo­niach w Polsce oraz w Hiszpanii, Szwajcarii, Chinach, Kanadzie, Niemczech, Austrii i Urugwaju.

Dysponuje sze­ro­kim reper­tu­arem, w któ­rym muzy­ka Chopina zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce.

Grała pod batu­tą takich dyry­gen­tów jak: Pierre Colombo, Renato Rivolta, Werner Pfaff, Pierre Hetu, Tang Li Hua, Ruben Gurevich, Larry Livingston, Romely Pfund, Klaus Zoephel, Juli Ribelles; Karol Teutch, Jerzy Katlewicz, Wojciech Michniewski, Stefan Marczyk, Maciej Niesiołowski, Tadeusz Strugała, Szymon Kawalla, Zygmunt Hassa, Adam Natanek, Marek Pijarowski, Andrzej Rozmarynowicz, Włodzimierz Porczyński, Stefan Strahl, Piotr Warzecha, Jan Ślęk, Jerzy Herter.

Jako kame­ra­list­ka wystę­po­wa­ła m.in. z Kają Danczowską (skrzy­pacz­ką), Raphaelem Hillierem (alto­wio­li­stą), Shauną Rolston (wio­lon­cze­list­ką), Davidem Stewartem (skrzyp­kiem).

Brała udział w wie­lu festi­wa­lach m.in. Festiwalu „Pokolenie Muzyków XXX-lecia PRL” oraz w „Festiwalu Młodych Muzyków” w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach, Festiwalu Muzycznym w Banff (Kanada), Walencji (Hiszpania) i Villenie (Hiszpania).

Dokonała nagrań radio­wych i tele­wi­zyj­nych (w tym wie­lu nagrań archi­wal­nych) dla Polskiego Radia i Telewizji, RIAS w Berlinie, Canadian Broadcast w Montrealu, Radio Suiss Romande w Genewie oraz nagrań pły­to­wych dla Polskich Nagrań i dla wytwór­ni hisz­pań­skich: SOMAGIC oraz Tabelet Estudis. Do waż­niej­szych nagrań zali­cza:

Anna Jastrzębska-Quinn ma rów­nież na swym kon­cie publi­ka­cje w Polsce i za gra­ni­cą, m.in. jest współ­re­dak­tor­ką wyda­nia zbio­ru Sonat T.Ciurany (kom­po­zy­to­ra hisz­pań­skie­go z epo­ki wcze­sno­kla­sycz­nej), doko­na­ne­go na pod­sta­wie odna­le­zio­nych nie­daw­no manu­skryp­tów.

Wygłaszała refe­ra­ty nauko­we, pro­wa­dzi­ła semi­na­ria i kur­sy mistrzow­skie w kra­ju oraz w Hiszpanii, Chinach, Austrii i Urugwaju. Brała udział w pra­cach jury kon­kur­sów w Polsce, Estonii i Hiszpanii.

W UMFC w Warszawie pra­cu­je od 1979 roku, z kil­ku­let­nią prze­rwą zwią­za­ną z poby­tem za gra­ni­cą. Jako pro­fe­sor w Katedrze Fortepianu wykła­da na stu­diach sta­cjo­nar­nych i pody­plo­mo­wych (stu­den­ci z Polski, Hiszpanii, Korei Południowej, Norwegii, Grecji, Japonii, Rosji, Niemiec, Chin). Naucza w języ­kach: pol­skim, angiel­skim, fran­cu­skim, hisz­pań­skim i rosyj­skim.

Jest kon­sul­tan­tem Centrum Edukacji Artystycznej i eks­per­tem Ministerstwa Edukacji. Prowadzi kla­sę for­te­pia­nu w Liceum Muzycznym im. Z. Brzewskiego w Warszawie.

Jej ucznio­wie są lau­re­ata­mi wie­lu kon­kur­sów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych (ok. 30 nagród i wyróż­nień), otrzy­my­wa­li rów­nież sty­pen­dia arty­stycz­ne, w tym Ministra Kultury i Sztuki.

W kaden­cji 2012–2016 peł­ni­ła funk­cję dzie­ka­na Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W kaden­cji 2016–2020 ponow­nie zosta­ła wybra­na na to sta­no­wi­sko.

e-mail: annajq@gmail.com


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018