dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn, prof. UMFC

Jest lau­re­at­ką I Nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Majorce w 1982 r. oraz mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w Barcelonie (1975) i Santander (1979). W IX Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie w 1975 r., wcho­dząc w skład pol­skiej eki­py uzy­ska­ła dyplom ćwierć­fi­na­list­ki. W latach 1968–1974, jako lau­re­at­ka kon­kur­sów ogól­no­pol­skich była sied­mio­krot­ną sty­pen­dyst­ką Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Ukończyła z wyróż­nie­niem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie (obec­nie UMFC) w 1976 r. w kla­sie prof. Jana Ekiera oraz Konserwatorium w Genewie w 1979 r. w kla­sie prof. Harry’ego Datynera uzy­sku­jąc dyplom wir­tu­ozow­ski. Odbyła tak­że rocz­ny kurs pody­plo­mo­wy w Banff School of Fine Arts w Kanadzie (1981/1982), gdzie pra­co­wa­ła pod kie­run­kiem świa­to­wej sła­wy arty­stów m.in. Gyorgy Seboka, Menahema Presslera i Antona Kuerti’ego.

Anna Jastrzębska-Quinn kon­cer­tu­je od 16 roku życia. Ważnym momen­tem w jej karie­rze arty­stycz­nej był występ w Filharmonii Narodowej w Warszawie wraz z Zespołem Kameralistów FN pod dyr. Karola Teutcha, jesz­cze pod­czas stu­diów (1974). Od tego cza­su wystę­po­wa­ła jako solist­ka, kame­ra­list­ka oraz z towa­rzy­sze­niem orkiestr w nie­mal wszyst­kich fil­har­mo­niach w Polsce oraz w Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Austrii, Kanadzie, Chinach i Urugwaju. Artystka dys­po­nu­je sze­ro­kim reper­tu­arem, w któ­rym muzy­ka Chopina zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce.

Grała pod batu­tą takich dyry­gen­tów jak: Pierre Colombo, Renato Rivolta, Werner Pfaff, Pierre Hetu, Tang Li Hua, Ruben Gurevich, Larry Livingston, Romely Pfund, Klaus Zoephel, Juli Ribelles; Karol Teutch, Jerzy Katlewicz, Wojciech Michniewski, Stefan Marczyk, Maciej Niesiołowski, Tadeusz Strugała, Szymon Kawalla, Zygmunt Hassa, Adam Natanek, Marek Pijarowski, Andrzej Rozmarynowicz, Włodzimierz Porczyński, Stefan Strahl, Piotr Warzecha, Jan Ślęk, Jerzy Herter.

Jako kame­ra­list­ka wystę­po­wa­ła m.in. z Kają Danczowską (skrzy­pacz­ką), Raphaelem Hillierem (alto­wio­li­stą), Shauną Rolston (wio­lon­cze­list­ką), Davidem Stewartem (skrzyp­kiem).

Uczestniczyła w wie­lu festi­wa­lach muzycz­nych m.in. w Festiwalu „Pokolenie Muzyków XXX-lecia PRL” oraz w „Festiwalu Młodych Muzyków” w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach, Festiwalu Muzycznym w Banff (Kanada), w Walencji (Hiszpania) i Villenie (Hiszpania).

Dokonała wie­lu nagrań radio­wych i tele­wi­zyj­nych (w tym nagrań archi­wal­nych) dla Polskiego Radia i Telewizji, dla ame­ry­kań­skiej roz­gło­śni RIAS w Berlinie, dla Canadian Broadcast w Montrealu, Radio Suiss Romande w Genewie oraz doko­na­ła nagrań pły­to­wych dla Polskich Nagrań i dla wytwór­ni hisz­pań­skich: SOMAGIC oraz Tabelet Estudis.

Anna Jastrzębska-Quinn ma rów­nież na swym kon­cie publi­ka­cje m.in. jest redak­tor­ką wyda­nia zbio­ru Sonat  T.Ciurany (wcze­sno­kla­sycz­ne­go kom­po­zy­to­ra hisz­pań­skie­go) na pod­sta­wie zre­kon­stru­owa­nych manu­skryp­tów.

Brała udział w pra­cach jury kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w Polsce, a tak­że w Hiszpanii, Estonii, Japonii, USA, Tajlandii, w Chinach i Singapurze.

W UMFC w Warszawie pra­cu­je od 1979 roku, z kil­ku­let­nią prze­rwą zwią­za­ną z poby­tem za gra­ni­cą. Jako pro­fe­sor UMFC i czło­nek Katedry Fortepianu kształ­ci stu­den­tów w ramach pia­ni­stycz­nych stu­diów sta­cjo­nar­nych i sta­ży arty­stycz­nych (stu­den­ci z Polski, Japonii,  Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Grecji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Korei Południowej i Chin). Naucza w języ­kach: pol­skim, angiel­skim, hisz­pań­skim, fran­cu­skim i rosyj­skim. Prowadzi rów­nież kla­sę for­te­pia­nu w ZPSM nr 1 w Warszawie. Jej ucznio­wie są lau­re­ata­mi wie­lu kon­kur­sów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych (ok. 40 nagród i wyróż­nień), otrzy­my­wa­li rów­nież sty­pen­dia arty­stycz­ne, w tym Ministra Kultury i Sztuki.

Artystka pro­wa­dzi­ła semi­na­ria i kur­sy mistrzow­skie w kra­ju i za gra­ni­cą: w Hiszpanii, Austrii, Rosji, Chinach, Japonii, Tajlandii i Urugwaju.

Od kil­ku lat jest kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym kur­sów dla pia­ni­stów japoń­skich POLJA w UMFC.

Przez dwie kaden­cje od 2012 r. peł­ni funk­cję Dziekana Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Anna Jastrzębska-Quinn jest kon­sul­tan­tem Centrum Edukacji Artystycznej i eks­per­tem Ministerstwa Edukacji.


ostatnia modyfikacja: 15/03/2019