ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska


Fot. Marta Skotnicka-Karska

Kompozytorka, uro­dzo­na w 1968 r. w Warszawie.

Ukończyła stu­dia kom­po­zy­tor­skie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), w kla­sie prof. Włodzimierza Kotońskiego (dyplom 1996 z wyni­kiem bar­dzo dobrym). Jest adiunk­tem w macie­rzy­stej uczel­ni, pro­wa­dzi zaję­cia pro­pe­deu­ty­ki kom­po­zy­cji i aran­ża­cji, instru­men­ta­cji i czy­ta­nia par­ty­tur na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz na Podyplomowych Studiach Kompozycji. Jest człon­kiem Katedry Edukacji Muzycznej UMFC, współ­pra­cow­ni­kiem Katedry Kompozycji . W latach 2012 – 2016 była Opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

Jest absol­went­ką Wydziału Rytmiki w Państwowej Szkole Muzycznej II stop­nia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych), w kla­sie Rytmiki B. Turskiej i K. Tomaszkiewicz oraz Improwizacji for­te­pia­no­wej w kla­sie prof. S. Esztényiego. Prowadziła zaję­cia impro­wi­za­cji for­te­pia­no­wej i instru­men­tal­nej w AMFC, w szko­łach muzycz­nych (m.in. w latach 1995–2009 w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego), oraz na warsz­ta­tach dla uczniów i nauczy­cie­li; posia­da tytuł nauczy­cie­la mia­no­wa­ne­go. Stypendystka ZAiKS (1999, 2001, 2012, 2015), MKiDN (2008, 2010) i IMiT (2012–13, 2014, 2015).

Jej utwo­ry wyko­ny­wa­ne były na kon­cer­tach i festi­wa­lach w Polsce i za gra­ni­cą (m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, Francji, Szwajcarii, Danii, USA, Ameryce Łacińskiej, Chinach i na Ukrainie), nagry­wa­ne na pły­ty (Audite, DUX, Acte Préalable, Mons, Polonia Records, SARTON, SWR2 Deutschlandfunk, Chopin University Press) i wyda­wa­ne (Norsk Musikforlag, PWM). Laureatka nagród i wyróż­nień na kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich – m.in. Nagrody Publiczności i wyróż­nie­nia na VI Międzynarodowym Konkursie im. A. Pietrowa (Sankt Petersburg, 2012) i II nagro­dy na Konkursie „Mikołowskich Dni Muzyki” (Mikołów, 2013). Interesuje się tak­że lite­ra­tu­rą i piśmien­nic­twem muzycz­nym (publi­ka­cje w lite­ra­tu­rze facho­wej i na łamach pra­sy muzycz­nej).

Jest człon­kiem ZAiKS, ZKP (od 2009 Sekretarz Oddziału Warszawskiego, od 2017 Członek Zarządu Głównego), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektronicznej (PSEME) i Członkiem Zarządu Fundacji „Spotkania Muzyczne”.

Ma w dorob­ku rów­nież współ­au­tor­stwo kil­ku pro­jek­tów mul­ti­me­dial­nych, wpi­su­ją­cych się w ideę syn­te­zy sztuk i powsta­łych we współ­pra­cy z arty­sta­mi innych dzie­dzin. Uczestniczyła (w latach 2010–2013) w szko­le­niu kadry dydak­tycz­nej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (pro­jekt unij­ny, zakoń­czo­ny w czerw­cu 2013).

W wybo­rach 2016 zosta­ła wybra­na na pro­dzie­ka­na Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (kaden­cja 2016–2020).


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019