prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wróbel

Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1972 roku. Od tego roku jest zatrud­nio­ny w Uczelni jako pra­cow­nik dydak­tycz­ny. Jego dzia­łal­ność arty­stycz­na zaczę­ła się jesz­cze przed ukoń­cze­niem stu­diów. W latach 1966–86 pra­co­wał w Zespole Kameralistów Filharmonii Narodowej pod kie­run­kiem K. Teutscha.

W 1972 roku zało­żył, razem z J. Tawroszewiczem, kwar­tet smycz­ko­wy — „Kwartet Polski”. Z kwar­te­tem tym otrzy­mał nagro­dy na kon­kur­sach: Colmar — I nagro­da, Belgrad — II nagro­da, Monachium — III nagro­da. Kwartet doko­nał licz­nych nagrań dla radio­fo­nii nie­miec­kiej, szwaj­car­skiej, fran­cu­skiej i pol­skiej. Nagrał też pły­tę dla Polskich Nagrań. Kwartet ten nie­ste­ty roz­padł się po 1981 roku.

W latach 1972/73 Andrzej Wróbel pra­co­wał też w orkie­strze Filharmonii Narodowej. Od 1972 do 1985 pra­co­wał jako kon­cert­mistrz w Warszawskiej Operze Kameralnej. Był zało­ży­cie­lem Polskiej Orkiestry Kameralnej z Jerzym Maksymiukiem. W roku 1986 zało­żył zespół kame­ral­ny „Camerata Vistula”, któ­ry do tej pory jest przez nie­go kie­ro­wa­ny. Zespół pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność. Koncertuje w wie­lu kra­jach Europy i Ameryki, nagry­wa pły­ty, któ­re otrzy­mu­ją dosko­na­łe recen­zje w facho­wych pismach poświę­co­nych pły­tom CD.

Oprócz dzia­łal­no­ści kame­ra­li­stycz­nej Andrzej Wróbel pro­wa­dzi tak­że dzia­łal­ność soli­stycz­ną. Oprócz reper­tu­aru kla­sycz­ne­go gra tak­że wie­le utwo­rów muzy­ki współ­cze­snej. Niektóre z nich nagrał na pły­ty dla pro­du­cen­tów z Polski i Niemiec. Zrobił licz­ne opra­co­wa­nia na zespół kame­ral­ny, z cze­go naj­istot­niej­sze, to pierw­sze od cza­sów Chopina wer­sje kame­ral­ne wszyst­kich utwo­rów Chopina na for­te­pian i orkie­strę. Opracował na orkie­strę smycz­ko­wą 6 epi­gra­fów antycz­nych C. Debussy’ego (póź­niej­sza wer­sja na sek­stet smycz­ko­wy). W PWM wydał Trio for­te­pia­no­we I. F. Dobrzyńskiego i II Kwartet smycz­ko­wy Z. Noskowskiego. Opracował i przy­go­to­wał do dru­ku Wariacje na kwar­tet smycz­ko­wy, Sekstet for­te­pia­no­wy, Scenę dra­ma­tycz­ną A. Stolpego oraz Kwintet for­te­pia­no­wy J. Nowakowskiego i wie­le innych dzieł pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej.

W 2003 roku zor­ga­ni­zo­wał I Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej, w kolej­nym roku (2004) był orga­ni­za­to­rem II Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej.

Oprócz wymie­nio­nych zajęć Andrzej Wróbel jest tak­że orga­ni­za­to­rem kon­cer­tów. W cza­sie dwu­dzie­stu lat kie­ro­wa­nia Zespołem „Camerata Vistula” zor­ga­ni­zo­wał kil­ka­set kon­cer­tów.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014