prof. dr hab. Andrzej Mysiński

Urodzony w 1948 roku, stu­dia muzycz­ne w zakre­sie gry na kon­tra­ba­sie w kla­sie prof. Tadeusza Pelczara ukoń­czył z wyróż­nie­niem w roku 1972 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie.

W latach 1971–1980 był człon­kiem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka, umiej­sco­wio­nej w Warszawskiej Operze Kameralnej kie­ro­wa­nej przez Stefana Sutkowskiego. Z orkie­strą tą doko­nał licz­nych nagrań radio­wych, tele­wi­zyj­nych i pły­to­wych, m.in. dla bry­tyj­skiej fir­my fono­gra­ficz­nej EMI (Sonaty na orkie­strę smycz­ko­wą G. Rossiniego).

Od roku 1985 jest kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym Warszawskich Solistów Concerto Avenna, z któ­ry­mi to wystę­po­wał jako muzyk, soli­sta i dyry­gent na kon­cer­tach m.in. w USA, Meksyku, Japonii, ZEA, Indiach, Anglii, we Francji, w Norwegii, Danii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Słowenii, Turcji, d. Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii.

Jako szef arty­stycz­ny Concerto Avenna doko­nał wie­lu nagrań radio­wych (m.in. dla lon­dyń­skiej BBC), tele­wi­zyj­nych (m.in. dla TV Mexico, NHK) oraz pły­to­wych (42 CD‘s dla pol­skich i zagra­nicz­nych wytwór­ni fono­gra­ficz­nych m.in. CD Accord, Pol-Music, Syrinx, Adda, Polygram, DUX, Sony-Classic).

W roku 2012 pły­ta CD z nagra­niem Pieśni Władysława Żeleńskiego w jego opra­co­wa­niu na głos i orkie­strę smycz­ko­wą, z Urszulą Kryger jako solist­ką, uho­no­ro­wa­na zosta­ła nagro­dą fono­gra­ficz­ną Fryderyk 2012 oraz pary­skim Złotym Orfeuszem za naj­lep­sze wyda­nie pły­ty z muzy­ką wokal­ną.

Na potrze­by orkie­stry opra­co­wał rów­nież i inne pozy­cje muzy­ki pol­skiej, m.in. Pieśni M. Karłowicza, J.I. Paderewskiego, F. Chopina, a dla potrzeb stu­den­tów swo­jej kla­sy kon­tra­ba­su tak­że i kon­cer­ty kon­tra­ba­so­we i minia­tu­ry G. Bottesiniego, S. Koussevitzkiego.

Wspólnie z Concerto Avenna wystę­po­wał na reno­mo­wa­nych festi­wa­lach muzycz­nych m.in. „Warszawska Jesień”, „Schlesswig-Holstein Musik Festival”, lon­dyń­skim „Lufthansa Baroque Musik Festival”, duń­skim „Vessby Musik Festival” i „Coepenhagen Musik Festival”, „Praskiej Wiośnie Muzycznej”, „ Bergen Musik Festival” „Istanbul Musik Festival”, „Holland Festival”.

Jest lau­re­atem nagro­dy Wojewody Warszawskiego z roku 1990 za wybit­ne osią­gnię­cia w pro­pa­go­wa­niu muzy­ki baro­ko­wej a tak­że Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy­zna­nej w roku 2006 wraz z tytu­łem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Profesor Andrzej Mysiński od roku 1972 zwią­za­ny jest z war­szaw­ską uczel­nią muzycz­ną jako pra­cow­nik dydak­tycz­ny w kla­sie kon­tra­ba­su. W latach 1994–96 peł­nił funk­cję kie­row­ni­ka Studium Muzyki Dawnej, a w latach 2003–2008 funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego.

Za osią­gnię­cia w pra­cy dydak­tycz­nej na war­szaw­skiej uczel­ni został czte­ro­krot­nie uho­no­ro­wa­ny nagro­da­mi Rektora UMFC.

Jego stu­den­ci wie­lo­krot­nie zosta­wa­li lau­re­ata­mi kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów kon­tra­ba­so­wych, m.in. w Elblągu, Poznaniu, Londynie, Monachium, co zaowo­co­wa­ło umiej­sco­wie­niem ich w takich zespo­łach muzycz­nych jak Wiener Philharmoniker, Kopenhaska Orkiestra Kameralna, Sinfonia Varsovia, Filharmonia Narodowa, Opera Narodowa, Orkiestra Polskiego Radia.

Obecnie jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym, pro­wa­dzą­cym kla­sę kon­tra­ba­su w war­szaw­skiej Uczelni.

Profesor Andrzej Mysiński pro­wa­dzi tak­że licz­ne kur­sy mistrzow­skie w zakre­sie gry na kon­tra­ba­sie i muzy­ki kame­ral­nej w kra­ju i za gra­ni­cą.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019