prof. UMFC dr hab. Andrzej Miśkiewicz

Andrzej Miśkiewicz urodził się w 1955 roku w Warszawie. Absolwent XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1975-1980 studiował na Wydziale Reżyserii Dźwięku PWSM w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) uzyskując dyplom magistra sztuki muzycznej z wyróżnieniem, ze specjalizacją w zakresie fonografii. Ukończył studia doktoranckie w zakresie teorii muzyki, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1989 obronił w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pracę doktorską Wartościowanie głośności dźwięku instrumentów muzycznych. W roku 2004 uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce.

Pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopin od roku 1979, od roku 2004 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od roku 2004 pełni funkcję kierownika Katedry Akustyki Muzycznej. Jako stypendysta British Council, odbył czteromiesięczny staż naukowy na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Surrey, w Guildford w Anglii (1982-1983), a później miesięczny staż naukowy w Centre National de la Recherche Scientifique w Marsylii (1989). Pracował także jako adiunkt naukowo-badawczy (research associate) w Northeastern University w Bostonie (USA), w Auditory Perception Laboratory oraz w Communication Research Laboratory (lata 1991-1995).

Obszar nauki, którym się zajmuje ma charakter interdyscyplinarny, związany z akustyką muzyczną, psychoakustyką oraz reżyserią dźwięku. Prowadzi prace naukowe o charakterze badań eksperymentalnych z zakresu psychoakustycznych podstaw percepcji dźwięków muzyki, metodyki pomiaru wrażeń słuchowych oraz metodyki oceny jakości dźwięku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, The Acoustical Society of America oraz Audio Engineering Society. W Polskim Towarzystwie Akustycznym pełni funkcję członka Zarządu Oddziału Warszawskiego.

Działalność dydaktyczna, którą prowadzi, koncentruje się na zagadnieniach oceny słuchowej i percepcji dźwięków muzycznych. Andrzej Miśkiewicz prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Solfeż barwy, Seminarium obcojęzycznej literatury fachowej oraz Seminarium pracy magisterskiej (Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC), wykład Podstawy elektroakustyki i percepcji dźwięku (Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej utworzona wspólnie przez AMFC i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie), wykłady Akustyka muzyczna oraz Podstawy techniki audio i słuchowej oceny dźwięku (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego). Prowadził także wykłady na Podyplomowym Studium Psychologii Muzyki AMFC, w Radiowej Akademii Umiejętności w Warszawie oraz w General Motors Technical Education Center, w Detroit (USA).

Ważniejsze publikacje


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014