dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC

Andrzej Miśkiewicz urodził się w 1955 roku, w Warszawie. W roku 1974 uzyskał świadectwo dojrzałości w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie, a w roku 1975 dyplom w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu. W latach 1975–1980 studiował na Wydziale Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) uzyskując dyplom magistra sztuki muzycznej z wyróżnieniem, ze specjalizacją w zakresie fonografii. W roku 1984 ukończył studia doktoranckie w zakresie teorii muzyki, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1989 obronił w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pracę doktorską Wartościowanie głośności dźwięku instrumentów muzycznych. W roku 2004 uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce.

Pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina od roku 1979, a od roku 2004 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełni funkcję kierownika Katedry Akustyki Muzycznej. W latach 1982–1983 odbył czteromiesięczny staż naukowy na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Surrey, w Guildford w Anglii, jako stypendysta British Council, a w roku 1989 miesięczny staż naukowy w Krajowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Marsylii. W latach 1991–1995 pracował jako adiunkt naukowo-badawczy (research associate) w Northeastern University w Bostonie (USA).

Jego działalność dydaktyczna koncentruje się na zagadnieniach oceny słuchowej oraz percepcji dźwięków muzycznych. Andrzej Miśkiewicz prowadzi w UMFC zajęcia z następujących przedmiotów: podstawy słyszenia, seminarium ocen słuchowych, seminarium angielskojęzycznej literatury fachowej oraz seminarium pracy magisterskiej (na Wydziale Reżyserii Dźwięku), podstawy elektroakustyki i percepcji dźwięku (w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej) oraz podstawy akustyki (na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki). W UMFC był promotorem trojga doktorantów oraz 21 magistrantów. Prowadzi również wykłady z przedmiotu akustyka muzyczna i słuchowa ocena dźwięku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach ubiegłych prowadził także wykłady na Podyplomowym Studium Psychologii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w Radiowej Akademii Umiejętności w Warszawie oraz w General Motors Technical Education Center, w Detroit (USA).

Obszar nauki, jakim się zajmuje, ma charakter interdyscyplinarny, związany z akustyką muzyczną, psychoakustyką, metodyką oceny jakości dźwięku oraz reżyserią dźwięku. Tematykę prowadzonych przez niego prac przedstawia lista publikacji.

Andrzej Miśkiewicz jest członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk powołanym w wyniku wyborów przeprowadzonych w środowisku naukowym. Od roku 2007 jest redaktorem działu akustyki muzycznej i psychoakustyki kwartalnika Archives of Acoustics. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA), European Acoustics Association (EAA), Acoustical Society of America (ASA) oraz Audio Engineering Society (AES).

Ważniejsze publikacje


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018