prof. zw. dr hab. Andrzej Lupa

Reżyser nagrań muzycz­nych, pro­fe­sor nad­zwy­czajny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Urodził się w Tarnobrzegu. Studia na Wydziale Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie ukoń­czył w 1978 roku. W latach 1980–1990 pra­co­wał w P.P. „Polskie Nagrania” jako ope­ra­tor dźwięku. Przez sześć kolej­nych lat był współ­wła­ści­cie­lem firmy fono­gra­ficz­nej „Classicord”, pro­du­ku­ją­cej nagra­nia muzyki klasycznej.

Obecnie wyko­nuje wolny zawód. Stale współ­pra­cuje z zespo­łem Filharmonii Narodowej w Warszawie. W trak­cie dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści zawo­do­wej zre­ali­zo­wał około 400 pozy­cji nagrań dla wydaw­ców pol­skich i zagra­nicz­nych (głów­nie Japonii i USA).

Od 1978 pra­cuje w war­szaw­skiej uczelni. Kwalifikacje II stop­nia uzy­skał w 1996 roku. W latach 1996–1999 był dzie­ka­nem na Wydziale Reżyserii Dźwięku, a w latach 2000–2005 — kie­row­ni­kiem Katedry Reżyserii Dźwięku. W roku 2012 ponow­nie kie­ruje Katedrą Reżyserii Dźwięku.

Prowadzi m.in. przed­miot główny „Reżyseria muzyczna” oraz wykłady z „Fonograficznej ana­lizy partytury”.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014