prof. dr Andrzej Dutkiewicz

Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ukoń­czył for­te­pian pod kie­run­kiem Jerzego Lefelda i Reginy Smendzianki (1968) oraz kom­po­zy­cję w kla­sie Witolda Rudzińskiego (1972). W latach 1973–1976 jako sty­pen­dy­sta Fundacji im. Fulbrighta odby­wał stu­dia w zakre­sie kom­po­zy­cji (Samuel Adler) i for­te­pia­nu (Eugen List) w Eastman School of Music w Rochester, New York (USA) otrzy­mu­jąc tytuł dok­tor­ski (Doctor of Musical Arts, 1976). Ponadto uczest­ni­czył w Międzynarodowych Konkursach Nowej Muzyki w Darmstadt (Niemcy) oraz w latach 1976–1997 wykła­dał for­te­pian i kom­po­zy­cję na mię­dzy­na­ro­do­wym obo­zie let­nim w Interlochen, Michigan (USA).

Grał i wykła­dał w prze­szło 50 uni­wer­sy­te­tach ame­ry­kań­skich oraz brał udział w wie­lu euro­pej­skich mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach muzycz­nych. Jest lau­re­atem II nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie dla Wykonawców Muzyki Współczesnej w Rotterdamie (1970). Jako kom­po­zy­tor uzy­ski­wał nagro­dy i wyróż­nie­nia na kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich, a jego utwo­ry czę­sto wyko­ny­wa­ne są na festi­wa­lach zarów­no kra­jo­wych jak i zagra­nicz­nych. Za swo­ją dzia­łal­ność arty­stycz­ną poza gra­ni­ca­mi kra­ju został uho­no­ro­wa­ny dyplo­mem uzna­nia przez Ministra Spraw Zagranicznych RP (1990) oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Występował w więk­szo­ści kra­jów Europy, Azji, Ameryki Południowej, na Kubie, w Meksyku, na Jamajce i w USA.

Prof. Andrzej Dutkiewicz w latach 1999–2005 był dzie­ka­nem Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Do 2012 roku był kie­row­ni­kiem Międzywydziałowego Studium Muzyki Nowej. Od 2000 roku jest dyrek­to­rem arty­stycz­nym let­nie­go festi­wa­lu i kur­su muzycz­ne­go „Od Chopina do Góreckiego” orga­ni­zo­wa­ne­go przez UMFC we współ­pra­cy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


ostatnia modyfikacja: 05/12/2013