prof. zw. dr hab. Andrzej Banasiewicz

Andrzej Banasiewicz jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym sztuk muzycz­nych. Studia ukoń­czył z wyróż­nie­niem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego, w kla­sie dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej prof. Henryka Wojnarowskiego. Od roku 1971 jest zwią­za­ny z macie­rzy­stą Uczelnią jako nauczy­ciel aka­de­mic­ki, począt­ko­wo na sta­no­wi­sku asy­sten­ta, następ­nie adiunk­ta i docen­ta. W latach 1981–1984 był pro­dzie­ka­nem Wydziału Wychowania Muzycznego. W roku 1992 otrzy­mał tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych, nada­ny przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę. W latach 1999–2002 peł­nił funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Dyrygentury Chóralnej.

Andrzej Banasiewicz pro­wa­dzi kla­sę dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2002–2008 był dzie­ka­nem, a w latach 2008–2012 pro­dzie­ka­nem tego Wydziału. W roku 2011 Polska Komisja Akredytacyjna przy­zna­ła Wydziałowi oce­nę wyróż­nia­ją­cą za pro­wa­dze­nie kie­run­ku Edukacja arty­stycz­na w zakre­sie sztu­ki muzycz­nej. W wybo­rach 2012 został wybra­ny na sta­no­wi­sko pro­rek­to­ra ds. dydak­ty­ki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Andrzej Banasiewicz pro­wa­dzi rów­nież kla­sę dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wielu jego absol­wen­tów z powo­dze­niem pra­cu­je z zespo­ła­mi chó­ral­ny­mi, zdo­by­wa­jąc licz­ne nagro­dy na kon­kur­sach i festi­wa­lach chó­ral­nych w kra­ju i za gra­ni­cą.

Andrzej Banasiewicz był pro­mo­to­rem i recen­zen­tem prac magi­ster­skich oraz prze­wo­dów dok­tor­skich i habi­li­ta­cyj­nych z zakre­su dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej, a tak­że recen­zen­tem w postę­po­wa­niach o nada­nie tytu­łu pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych. Został powo­ła­ny na eks­per­ta Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Andrzej Banasiewicz pro­wa­dzi rów­nież boga­tą dzia­łal­ność arty­stycz­ną. Był dyry­gen­tem chó­rów zawo­do­wych: Chóru Filharmonii Narodowej, Chóru Teatru Wielkiego w Warszawie i Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a tak­że chó­rów dzia­ła­ją­cych spo­łecz­nie: Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Harfa w Warszawie, Warszawskiego Chóru Nauczycielskiego i Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku. W swo­im reper­tu­arze posia­da nie­zli­czo­ną licz­bę utwo­rów wokal­nych i wokal­no-instru­men­tal­nych, począw­szy od rene­san­su aż do współ­cze­sno­ści. Interesuje się rów­nież muzy­ką jaz­zo­wą i roz­ryw­ko­wą. Brał udział w przy­go­to­wa­niu ponad kil­ku­dzie­się­ciu ora­to­riów i oper kom­po­zy­to­rów pol­skich i zagra­nicz­nych. Współpracował rów­nież z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej, z któ­rą przy­go­to­wał i pro­wa­dził wie­le dzieł ora­to­ryj­nych A.Vivaldiego, G.F. Haendla, J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Schuberta. Koncertował pra­wie we wszyst­kich regio­nach Polski i za gra­ni­cą: we Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Finlandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Z pro­wa­dzo­ny­mi przez sie­bie chó­ra­mi brał udział w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­kur­sach i festi­wa­lach chó­ral­nych, zdo­by­wa­jąc wyso­kie nagro­dy i wyróż­nie­nia. Współpracował też z chó­ra­mi i orkie­stra­mi we Francji i w Belgii, dyry­gu­jąc kon­cer­ta­mi muzy­ki chó­ral­nej i wokal­no-instru­men­tal­nej. Był tak­że zapra­sza­ny do jury kon­kur­sów i festi­wa­li chó­ral­nych w kra­ju i za gra­ni­cą.

Andrzej Banasiewicz w latach 1993–2004 peł­nił funk­cję kie­row­ni­ka Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Z chó­rem tym wystę­po­wał na kon­cer­tach w kra­ju i za gra­ni­cą: w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Belgii, we Francji i we Włoszech. Był współ­twór­cą pro­gra­mów histo­rycz­nych, patrio­tycz­nych, reli­gij­nych, ope­ro­wych, musi­ca­lo­wych, a tak­że współ­cze­snych wido­wisk woj­sko­wych. Dokonał też wie­lu nagrań radio­wych, tele­wi­zyj­nych i fil­mo­wych. Wystąpił rów­nież z kon­cer­tem pod­czas audien­cji u Papieża Jana Pawła II.

W roku 2001 Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrek­cją Andrzeja Banasiewicza otrzy­mał dyplom Benemerenti, przy­zna­ny przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego za zasłu­gi na polu krze­wie­nia kul­tu­ry pol­skiej, gło­sze­nia praw­dy histo­rycz­nej, umac­nia­nia dumy i god­no­ści naro­do­wej oraz nie­sie­nia ludziom rado­ści i nadziei.

Andrzej Banasiewicz, za nagra­nia z Chórem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego otrzy­mał, przy­zna­ne przez Związek Producentów Audio Video, Złotą Płytę za CD Gorzkie Żale (2002) oraz trzy Platynowe Płyty za CD Pieśni Wielkanocne (2002), Ave Maria (2002) i Jasnogórska Pani (2005).

Andrzej Banasiewicz posia­da odzna­kę Zasłużony Działacz Kultury (1983), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2001), Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (2002), Złoty Krzyż Zasługi (2003). W roku 2006 został wyróż­nio­ny Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szcze­gól­ne zasłu­gi w upo­wszech­nia­niu muzy­ki. Dwukrotnie otrzy­mał Nagrodę I stop­nia Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Został uho­no­ro­wa­ny Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) i otrzy­mał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011) przy­zna­ną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ostatnia modyfikacja: 01/09/2016