dr Andrzej Artymowicz

Doktor sztu­ki w dzie­dzi­nie sztuk muzycz­nych, dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej reży­se­ria dźwię­ku. Absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od koń­ca lat 80. pio­nier tech­no­lo­gii kom­pu­te­ro­wej post­pro­duk­cji dźwię­ku w Polsce.

W latach 90. pra­co­wał w pierw­szym kom­pu­te­ro­wym stu­diu dźwię­ko­wym w TVP S.A. Jest auto­rem dźwię­ku do ok. 300 fil­mów tele­wi­zyj­nych. Specjalizuje się w final­nym kre­atyw­nym pro­ce­sie kre­acji war­stwy dźwię­ku do tele­wi­zyj­nych i kino­wych fil­mów fabu­lar­nych z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mów dźwię­ku prze­strzen­ne­go (np. Dolby Digital 5.1/EX, DTS i innych). Od 2000 roku obej­mu­je bar­dzo nowo­cze­sne cyfro­we stu­dio fil­mo­we Dolby Digital/THX „Big Blue” w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, gdzie jest auto­rem dźwię­ku do ok. 100 final­nych zgrań kino­wych fil­mów fabu­lar­nych, współ­pra­cu­jąc z czo­łów­ką pol­skich reży­se­rów fil­mo­wych.

Wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Aktualnie pra­cu­je z uży­ciem naj­now­szych immer­syw­nych tech­nik dźwię­ku 3D, wyko­rzy­sty­wa­nych m.in. w inte­rak­tyw­nych zasto­so­wa­niach mul­ti­me­dial­nych, takich jak: wir­tu­al­nej (VR) i wzmoc­nio­nej (AR) rze­czy­wi­sto­ści. Autor licz­nych warsz­ta­tów i semi­na­riów wygło­szo­nych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach i sym­po­zjach.

Członek Polskiej Akademii Filmowej (PAF), Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP).

Filmografia Andrzeja Artymowicza
Strona inter­ne­to­wa Andrzeja Artymowicza


ostatnia modyfikacja: 11/10/2017