prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

ad. dr hab. Alicja Gronau

Alicja Gronau (Gronau-Osińska), kom­po­zy­torka, teo­re­tyk muzyki i peda­gog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Teoria muzyki pod kie­run­kiem prof. Witolda Rudzińskiego, Kompozycja w kla­sie prof. Mariana Borkowskiego). Podczas stu­diów była sty­pen­dystką Ministerstwa Kultury i Sztuki (dwu­krot­nie) oraz lau­re­atką sty­pen­dium arty­stycz­nego im. Wawrzyńca Żuław­skiego (ZAiKS). W 1981 otrzy­mała Nagrodę Rektora za wyniki w nauce. W latach 1982–1995 uzu­peł­niała wykształ­ce­nie pod­czas kur­sów kom­po­zy­tor­skich orga­ni­zo­wa­nych przez PTMW (Rydzyna, Radziejowice, Kazimierz Dolny), warsz­ta­tów peda­go­gicz­nych pod kie­run­kiem Instytutu Dalcroze’a (Genewa, Zakopane) i z zakresu teo­rii muzyki (pro­gram Tempus, Muzykologia UW). W 2000 ukoń­czyła Podyplomowe Studia Teorii Muzyki AMFC. W latach 1974–86 czło­nek Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki w Instytucie Pedagogiki Muzycznej AMFC i współ­pra­cow­nik Barbary Turskiej i Szabolca Esztényiego. Od 1983 peda­gog UMFC: 1987 — asy­stent, 1990 — star­szy asy­stent, 1997 — uzy­skuje kwa­li­fi­ka­cje I st. w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji, 2000 — adiunkt, od 2008 dok­tor habi­li­to­wany sztuk muzycz­nych w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji. Ponadto gościnny wykła­dowca Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Iasi University of Arts (Rumunia), International Theatre Institut (Monachium, Niemcy), Universidad de Chile, Santiago de Chile (Chile), Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) oraz Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo”, Sevilla (Hiszpania) a także  oraz sze­regu kur­sów i warsz­ta­tów na tere­nie Polski. Od 1998 sekre­tarz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki AMFC, od 2000 także Podyplomowych Studiów Kompozycji. W roku 2008 zostaje kie­row­ni­kiem PSTM i PSK, a w roku 2009 Studiów Doktoranckich, od 2012 kie­row­nik Katedry Teorii Muzyki UMFC. Ponadto: od 2002 jest człon­kiem Kapituły Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk”, od 2003 — Research Board of Advisors, American Biographical Institut, Inc. Raleigh, North Karolina, USA, w 2011 lau­re­atka nagrody MKiDN „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jest autorką 14 utwo­rów orkie­stro­wych, 29 kame­ral­nych (instru­men­tal­nych), 17 solo­wych, 8 wokal­nych, 8 wokalno-instrumentalnych (w tym orkie­stro­wych), 12 mul­ti­me­dial­nych i 1 opery. Jej utwory wyko­ny­wane były w kraju i za gra­nicą, m.in. na takich festi­wa­lach, jak: 8th International Music Theatre Workshop (Monachium, Niemcy), 7th European Youth Music Festival (Bern, Szwajcaria), Divertimento Chamber Youth Orchestra Presents (Ottawa, Kanada), Universitatea de Arte “George Enescu” (Iasi, Rumunia), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009 (Viñia del Mar, Valparaiso, Chile), Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica (Valparaiso, Chile), Música Polaca Contemporánea (Sewilla, Hiszpania), XVI Word Saxophone Congress (St. Andrews, Wlk. Brytania), Florida State University, College of Music (Tallahassee, USA), Mansfield University (USA), Infinity Arts Café (Jamestown, USA), 61 Europees Muziek Festival voor de jeugd Neerpelt, Neerpelt (Belgia). Posiada w dorobku fono­gra­ficz­nym cztery płyty CD oraz płytę DVD.

Jest lau­re­atką sze­regu nagród kom­po­zy­tor­skich: 1987 — wyróż­nie­nia na Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP w Warszawie za Pentarchię na orkie­strę kame­ralną; 1992 — IV nagrody (I nie przy­znano) na Konkursie Kompozytorskim „Gdańsk 1992″ zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Schola Cantorum Gedanensis za Mironczarnie II na chór mie­szany a cap­pella; 1992 — I nagrody na Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Okna na 23 instru­menty smycz­kowe; 2001 — I nagrody na Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogro­dowa” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Ogród Botaniczny UJ w Krakowie za utwór Pobłyski na sopran i orkie­strę kame­ralną; 2001 — I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. I. Spassova w Płowdiw (Bułgaria) za Invocazione — sin­fo­nia vocale na chór mie­szany a cap­pella; 2001 — Nominacji płyty XXIth Century Polish Choral Music (Acte Préalable 0100) z utwo­rem Błogosławiony z kan­taty Afirmacje do nagrody „Fryderyk 2001″; 2002 — I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z oka­zji 45-lecia Opery na Zamku w Szczecinie za operę kame­ralną I co wy na to? czyli cier­pie­nia nowego Pirandella. W 2003 insce­ni­za­cja tej opery zna­la­zła się w finale ple­bi­scytu szcze­ciń­skiej prasy i tele­wi­zji — w kate­go­rii Przedstawienie Sezonu — i uzy­skała nomi­na­cję do Bursztynowego Pierścienia, a w 2004 film z jej pre­miery został reko­men­do­wany przez Polską Sekcję International Theater Institute do prze­glądu fil­mów ope­ro­wych pod­czas Eighth International Music Theater Workshop „New Works in Opera and Music Theater” w Monachium (Niemcy) i jako jedyny repre­zen­to­wał tam Polskę. Została ponadto uho­no­ro­wana Medalem Filca (I nagroda) pod­czas XXIX Szkoły Matematyki Poglądowej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Jako teo­re­tyk muzyki posiada w dorobku 5 ksią­żek (3 współ­au­tor­stwo), 25 publi­ka­cji w książ­kach, bli­sko 20 arty­ku­łów, ponad 50 refe­ra­tów (w tym komen­ta­rzy do poka­zów lub warsz­ta­tów) poświę­co­nych tech­nice kom­po­zy­tor­skiej i muzyce współ­cze­snej oraz zagad­nie­niom kre­atyw­nego naucza­nia i ana­li­zie muzyczno-ruchowej. Ponadto przy­go­to­wała 4-godzinny film Rytmika w uję­ciu Barbary Turskiej, Warszawa-Krynica 2000. Jako redak­tor wydała bli­sko 20 publi­ka­cji, w tym dwu­to­mowy Almanach kom­po­zy­to­rów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, AMFC, Warszawa 2004.

Jest człon­kiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2009 sekre­ta­rzem gene­ral­nym) i Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Aktywnie działa w war­szaw­skim Klubie Inteligencji Katolickiej.

Ważniejsze kom­po­zy­cje
Ważniejsze publi­ka­cje

 


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014