dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

ad. dr hab. Alicja Gronau

Alicja Gronau (Gronau-Osińska), kom­po­zy­tor­ka, teo­re­tyk muzy­ki i peda­gog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Teoria muzy­ki pod kie­run­kiem prof. Witolda Rudzińskiego, Kompozycja w kla­sie prof. Mariana Borkowskiego). Podczas stu­diów była sty­pen­dyst­ką Ministerstwa Kultury i Sztuki (dwu­krot­nie) oraz lau­re­at­ką sty­pen­dium arty­stycz­ne­go im. Wawrzyńca Żuławskiego (ZAiKS). W 1981 otrzy­ma­ła Nagrodę Rektora za wyni­ki w nauce. W latach 1982–1995 uzu­peł­nia­ła wykształ­ce­nie pod­czas kur­sów kom­po­zy­tor­skich orga­ni­zo­wa­nych przez PTMW (Rydzyna, Radziejowice, Kazimierz Dolny), warsz­ta­tów peda­go­gicz­nych pod kie­run­kiem Instytutu Dalcroze’a (Genewa, Zakopane) i z zakre­su teo­rii muzy­ki (pro­gram Tempus, Muzykologia UW). W 2000 ukoń­czy­ła Podyplomowe Studia Teorii Muzyki AMFC. W latach 1974–86 czło­nek Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki w Instytucie Pedagogiki Muzycznej AMFC i współ­pra­cow­nik Barbary Turskiej i Szabolca Esztényiego. Od 1983 peda­gog UMFC: 1987 — asy­stent, 1990 — star­szy asy­stent, 1997 — uzy­sku­je kwa­li­fi­ka­cje I st. w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji, 2000 — adiunkt, od 2008 dok­tor habi­li­to­wa­ny sztuk muzycz­nych w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji. Ponadto gościn­ny wykła­dow­ca Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a tak­że Iasi University of Arts (Rumunia), International Theatre Institut (Monachium, Niemcy), Universidad de Chile, Santiago de Chile (Chile), Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) oraz Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo”, Sevilla (Hiszpania) a tak­że  oraz sze­re­gu kur­sów i warsz­ta­tów na tere­nie Polski. Od 1998 sekre­tarz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki AMFC, od 2000 tak­że Podyplomowych Studiów Kompozycji. W roku 2008 zosta­je kie­row­ni­kiem PSTM i PSK, a w roku 2009 Studiów Doktoranckich, od 2012 kie­row­nik Katedry Teorii Muzyki UMFC. Ponadto: od 2002 jest człon­kiem Kapituły Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk”, od 2003 — Research Board of Advisors, American Biographical Institut, Inc. Raleigh, North Karolina, USA, w 2011 lau­re­at­ka nagro­dy MKiDN „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jest autor­ką 14 utwo­rów orkie­stro­wych, 29 kame­ral­nych (instru­men­tal­nych), 17 solo­wych, 8 wokal­nych, 8 wokal­no-instru­men­tal­nych (w tym orkie­stro­wych), 12 mul­ti­me­dial­nych i 1 ope­ry. Jej utwo­ry wyko­ny­wa­ne były w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. na takich festi­wa­lach, jak: 8th International Music Theatre Workshop (Monachium, Niemcy), 7th European Youth Music Festival (Bern, Szwajcaria), Divertimento Chamber Youth Orchestra Presents (Ottawa, Kanada), Universitatea de Arte “George Enescu” (Iasi, Rumunia), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009 (Viñia del Mar, Valparaiso, Chile), Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica (Valparaiso, Chile), Música Polaca Contemporánea (Sewilla, Hiszpania), XVI Word Saxophone Congress (St. Andrews, Wlk. Brytania), Florida State University, College of Music (Tallahassee, USA), Mansfield University (USA), Infinity Arts Café (Jamestown, USA), 61 Europees Muziek Festival voor de jeugd Neerpelt, Neerpelt (Belgia). Posiada w dorob­ku fono­gra­ficz­nym czte­ry pły­ty CD oraz pły­tę DVD.

Jest lau­re­at­ką sze­re­gu nagród kom­po­zy­tor­skich: 1987 — wyróż­nie­nia na Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP w Warszawie za Pentarchię na orkie­strę kame­ral­ną; 1992 — IV nagro­dy (I nie przy­zna­no) na Konkursie Kompozytorskim „Gdańsk 1992” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Schola Cantorum Gedanensis za Mironczarnie II na chór mie­sza­ny a cap­pel­la; 1992 — I nagro­dy na Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Okna na 23 instru­men­ty smycz­ko­we; 2001 — I nagro­dy na Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogro­do­wa” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Ogród Botaniczny UJ w Krakowie za utwór Pobłyski na sopran i orkie­strę kame­ral­ną; 2001 — I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. I. Spassova w Płowdiw (Bułgaria) za Invocazione — sin­fo­nia voca­le na chór mie­sza­ny a cap­pel­la; 2001 — Nominacji pły­ty XXIth Century Polish Choral Music (Acte Préalable 0100) z utwo­rem Błogosławiony z kan­ta­ty Afirmacje do nagro­dy „Fryderyk 2001”; 2002 — I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z oka­zji 45-lecia Opery na Zamku w Szczecinie za ope­rę kame­ral­ną I co wy na to? czy­li cier­pie­nia nowe­go Pirandella. W 2003 insce­ni­za­cja tej ope­ry zna­la­zła się w fina­le ple­bi­scy­tu szcze­ciń­skiej pra­sy i tele­wi­zji — w kate­go­rii Przedstawienie Sezonu — i uzy­ska­ła nomi­na­cję do Bursztynowego Pierścienia, a w 2004 film z jej pre­mie­ry został reko­men­do­wa­ny przez Polską Sekcję International Theater Institute do prze­glą­du fil­mów ope­ro­wych pod­czas Eighth International Music Theater Workshop „New Works in Opera and Music Theater” w Monachium (Niemcy) i jako jedy­ny repre­zen­to­wał tam Polskę. Została ponad­to uho­no­ro­wa­na Medalem Filca (I nagro­da) pod­czas XXIX Szkoły Matematyki Poglądowej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Jako teo­re­tyk muzy­ki posia­da w dorob­ku 5 ksią­żek (3 współ­au­tor­stwo), 25 publi­ka­cji w książ­kach, bli­sko 20 arty­ku­łów, ponad 50 refe­ra­tów (w tym komen­ta­rzy do poka­zów lub warsz­ta­tów) poświę­co­nych tech­ni­ce kom­po­zy­tor­skiej i muzy­ce współ­cze­snej oraz zagad­nie­niom kre­atyw­ne­go naucza­nia i ana­li­zie muzycz­no-rucho­wej. Ponadto przy­go­to­wa­ła 4‑godzinny film Rytmika w uję­ciu Barbary Turskiej, Warszawa-Krynica 2000. Jako redak­tor wyda­ła bli­sko 20 publi­ka­cji, w tym dwu­to­mo­wy Almanach kom­po­zy­to­rów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, AMFC, Warszawa 2004.

Jest człon­kiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2009 sekre­ta­rzem gene­ral­nym) i Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Aktywnie dzia­ła w war­szaw­skim Klubie Inteligencji Katolickiej.

Ważniejsze kom­po­zy­cje
Ważniejsze publi­ka­cje

 


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018