ad. dr hab. Aleksander Szebesczyk

Aleksander Szebesczyk jest wal­tor­ni­stą orkie­stry sym­fo­nicz­nej Filharmonii Narodowej. Naukę gry na rogu roz­po­czął w wie­ku 11 lat w rodzin­nym Wrocławiu. Studia ukoń­czył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1991 został sty­pen­dy­stą fun­da­cji Yamaha. Grę na rogu dosko­na­lił pod okiem takich wybit­nych instru­men­ta­li­stów i wir­tu­ozów jak: Jan Jeżewski, Zdenek Tylsar i Herman Baumann.

W wie­ku dwu­dzie­stu lat roz­po­czął pra­cę w orkie­strze Filharmonii Narodowej, gdzie wkrót­ce otrzy­mał sta­no­wi­sko pierw­sze­go wal­tor­ni­sty i soli­sty. Z zespo­łem tym doko­nał wie­lu nagrań muzy­ki sym­fo­nicz­nej, a tak­że brał udział w licz­nych tour­née kon­cer­to­wych. Jest tak­że zapra­sza­ny do współ­pra­cy z wie­lo­ma czo­ło­wy­mi orkie­stra­mi i zespo­ła­mi muzycz­ny­mi taki­mi jak: Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i inny­mi.

Aleksander Szebesczyk wystę­po­wał jako soli­sta z orkie­stra­mi: Filharmonii Narodowej, Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Nowej Orkiestry Kameralnej, Filharmonii Świętokrzyskiej i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie wyko­nu­jąc kon­cer­ty Forstera, Mozarta, Haydna, Straussa i Schumana. Prowadzi tak­że oży­wio­ną dzia­łal­ność jako muzyk kame­ra­li­sta. Od począt­ku jego zało­że­nia w roku 1990 jest człon­kiem Kwintetu Blaszanego Filharmonii Narodowej.

Jest tak­że juro­rem ogól­no­pol­skich kon­kur­sów wal­tor­nio­wych i pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie dla mło­dych wal­tor­ni­stów. Szczególne miej­sce w dorob­ku Aleksandra Szebesczyka ma nagra­nie pły­ty „Qattrocorno”, na któ­rej w nowa­tor­ski spo­sób zare­je­stro­wał samo­dziel­nie wszyst­kie gło­sy kwar­te­tu wal­tor­nio­we­go.

Aleksander Szebesczyk jest zawo­do­wo zwią­za­ny z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina od roku 1990, kie­dy będąc jesz­cze stu­den­tem roz­po­czął pra­cę jako asy­stent w kla­sie wal­tor­ni prof. Jana Jeżewskiego. W roku 2009 po prze­pro­wa­dze­niu prze­wo­du habi­li­ta­cyj­ne­go uzy­skał tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go i sta­no­wi­sko adiunk­ta.

Więcej na stro­nie wła­snej www.alecorno.pl


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019