dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła


Fot. Andriej Sotnikow

„…Młoda artyst­ka wie i czu­je, co gra; i potra­fi grać, potra­fi to prze­ka­zać. Talent. Nagroda bez­spor­na” – napi­sał Kazimierz Rozbicki o wystę­pie Agnieszki Przemyk-Bryły pod­czas XXXV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

Doktor habi­li­to­wa­ny sztu­ki muzycz­nej, adiunkt w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Przez 12 lat kształ­ci­ła się pod kie­run­kiem Joanny Kurpiowskiej, przez kolej­ne 2 lata w kla­sie for­te­pia­nu prof. Czesława Stańczyka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2004 roku ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), w kla­sie for­te­pia­nu prof. Alicji Palety-Bugaj i w kla­sie kame­ra­li­sty­ki prof. Krystyny Borucińskiej. Od 2005 roku jako asy­stent, a następ­nie adiunkt zwią­za­na z kla­są for­te­pia­nu prof. Alicji Palety-Bugaj, a od 2007 roku tak­że z kla­są wio­lon­cze­li prof. Tomasza Strahla. Od 2016 roku pro­wa­dzi kla­sę for­te­pia­nu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a od 2004 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

Agnieszka Przemyk-Bryła jest lau­re­at­ką ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych, m.in. I nagro­dy na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, orga­ni­zo­wa­nym przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (2000), lau­re­at­ką Estrady Młodych XXXV Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (2001), fina­list­ką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Siergieja Rachmaninowa w Morcone (Włochy, 2003), lau­re­at­ką II nagro­dy na III Concorso Pianistico Internazionale Andrea Baldi w Bolonii (Włochy, 2013).

Dwukrotna sty­pen­dyst­ka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak­że Międzynarodowego Klubu ZONTA, Fundacji Kultury, Fundacji Reginy Smendzianki, Burmistrza Miasta Hamamatsu.

Uczestniczyła w licz­nych kur­sach mistrzow­skich (w tym w reno­mo­wa­nej IX International Piano Academy w Hamamatsu w 2004 roku), pro­wa­dzo­nych przez pro­fe­so­rów kra­jo­wych
i zagra­nicz­nych, takich jak m.in. Andrzej Jasiński, Marek Mizera, Jerzy Godziszewski, Oxana Yablonskaya, Jacques Rouvier, Sergio Perticaroli, Hiroko Nakamura, Karl-Heinz Kaemmerling, Arie Vardi, Dominique Merlet, Alexei Nasiedkin, Evgeni Moguilevsky, Vera Gornostaeva, Lee Kum-Sing, Nikolai Demidenko.

Agnieszka Przemyk-Bryła kon­cer­tu­je jako solist­ka i kame­ra­list­ka w wie­lu mia­stach Polski (m.in. Filharmonia Narodowa, Olsztyńska, Opolska, Śląska, Zielonogórska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu), a tak­że w pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych w Austrii, Chinach, Czechach, Finlandii, Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i we Włoszech. Gościła na wie­lu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach muzycz­nych. W sierp­niu 2015 roku wystą­pi­ła pod­czas jubi­le­uszo­we­go, 70. Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju.

Prowadzi kur­sy mistrzow­skie dla pia­ni­stów w Polsce, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Tunezji i Chinach. Zasiada w jury kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w Polsce i za gra­ni­cą. Dokonała nagrań archi­wal­nych dla II Programu Polskiego Radia i Radia Gdańsk, kil­ka­krot­nie wystę­po­wa­ła w Polskim Radiu BIS i ame­ry­kań­skim National Public Radio.

Współpracuje z Fundacją Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina i wydaw­nic­twem Inventio Pro Arte, nale­ży tak­że do Syberyjskiego Towarzystwa Chopinowskiego w Tomsku (Rosja).

W 2014 roku wraz z Konstantym Andrzejem Kulką i Tomaszem Strahlem pia­nist­ka nagra­ła kom­plet dzieł kame­ral­nych Fryderyka Chopina dla wytwór­ni DUX. Płyta zdo­by­ła nagro­dę „disc excep­cio­nal” hisz­pań­skie­go maga­zy­nu Scherzo, otrzy­ma­ła rów­nież nomi­na­cję do nagro­dy Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kate­go­rii album roku – muzy­ka kame­ral­na. W 2016 roku wraz z Pawłem Gusnarem zare­je­stro­wa­ła dla tej samej wytwór­ni wybra­ne dzie­ła pol­skiej lite­ra­tu­ry sak­so­fo­no­wej XXI wie­ku.

Agnieszka Przemyk-Bryła jest ponad­to autor­ką książ­ki pt. Sonata w twór­czo­ści Siergieja Rachmaninowa wyda­nej wraz z dwie­ma pły­ta­mi audio przez wydaw­nic­two nauko­we GRADO z Torunia (2014).

Agnieszka Przemyk-Bryła pro­wa­dzi wykła­dy w języ­ku pol­skim, angiel­skim i wło­skim.


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017