ad. dr hab. Agnieszka Marucha


Fot. Barbara Piotrowska

Agnieszka Marucha — lau­re­at­ka mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych, solist­ka, kame­ra­list­ka, peda­gog oraz kon­cert­mistrz reno­mo­wa­nych zespo­łów muzycz­nych. Pochodzi z war­szaw­skiej rodzi­ny o tra­dy­cjach arty­stycz­nych. Ukończyła z wyróż­nie­niem stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w kla­sie prof. Mirosława Ławrynowicza oraz Hochschüle der Künste w Bernie pod kie­run­kiem prof. Moniki Urbaniak-Lisik. Prowadzi kla­sę skrzy­piec oraz kla­sę kame­ral­ną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – jest dok­to­rem habi­li­to­wa­nym, adiunk­tem tej uczel­ni. W latach 2013–2014 była pro­fe­so­rem gościn­nym Keimyung University w Daegu (Korea Płd). Od wie­lu lat pro­pa­gu­je muzy­kę pol­ską w kra­ju i za gra­ni­cą. Jest muzy­kiem wszech­stron­nym, dys­po­nu­je sze­ro­kim reper­tu­arem skrzyp­co­wym.

W latach 2011–2017 była pry­ma­riu­szem Opium String Quartet. Regularnie wykła­da na let­nich kur­sach muzycz­nych Bosa Antica (Włochy) oraz Międzynarodowych Kursach im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie. W ubie­głych latach pro­wa­dzi­ła lek­cje otwar­te i wykła­dy w Chinach, Szkocji, Brunei, Włoszech i Danii. W latach 2009–2010 była kon­cert­mi­strzem zespo­łów Danish Chamber Players oraz Storstrom Symphony Orchestra.

Artystka nagra­ła 9 płyt CD (dla wytwór­ni DUX, CdAccord i Acte Prealable), z cze­go 6 to świa­to­we pre­mie­ry fono­gra­ficz­ne. W 2014 roku otrzy­ma­ła nagro­dę „Fryderyk” za pły­tę Chagall for Strings nagra­ną wraz z Opium String Quartet.

Agnieszka Marucha jest lau­re­at­ką wie­lu kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Zdobyła m.in.: III nagro­dę na V Międzynarodowym Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi. Dwukrotnie otrzy­ma­ła nagro­dę Studienpreis na Kiefer Hablitzel Stifftung Wettbewerb w Bernie. Jako czło­nek zespo­łu Polish Duo, otrzy­ma­ła I miej­sce, oraz sze­reg nagród spe­cjal­nych na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Zakopanem w 1998 roku, oraz II nagro­dę i nagro­dę spe­cjal­ną fun­da­cji Gaudeamus na VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Skrzypaczka kon­cer­to­wa­ła w więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich oraz Azji. Brała udział w wie­lu reno­mo­wa­nych festi­wa­lach muzycz­nych. Występowała m.in. z orkie­stra­mi: Berner Symphony Orchester, Anglian Chamber Players, Filharmonie Aurora i in. Jako czło­nek zespo­łu Ensemble Modern wystę­po­wa­ła na naj­więk­szych salach euro­pej­skich, m.in. w Filharmonii Berlińskiej, Festspielhaus w Baden Baden, Alte Oper we Frankfurcie, Concertgebouw w Amsterdamie oraz Salle Pleyel w Paryżu. Współpracowała z dyry­gen­ta­mi: Pierrem Boulezem, Peterem Eotvösem, Paavo Järvi i in.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019