dr hab. Agata Sapiecha

Po stu­diach w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej i sta­żu w Konserwatorium Moskiewskim u Oleha Krysy oraz wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sach inter­pre­ta­cji muzy­ki daw­nej w latach 1993–1997, stu­dio­wa­ła w kla­sie Simona Standage’a w Dresdner Akademie für Alte Musik, któ­rą ukoń­czy­ła z dyplo­mem.

Jest zało­ży­ciel­ką i kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym zespo­lu Il Tempo.

Współpracuje z wie­lo­ma pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi zespo­ła­mi i soli­sta­mi, szcze­gól­nie z Simonem Standagem — tak w reper­tu­arze zespo­łu Il Tempo, jak i w cyklu kon­cer­tów duetów skrzyp­co­wych pt. Barokowy dia­log. Występuje jako solist­ka, wyko­nu­jąc mię­dzy inny­mi 6 Sonat i Partit na skrzyp­ce solo J.S. Bacha oraz muzy­kę śre­dnio­wie­cza i rene­san­su na rebe­ku, fide­li i mazan­kach. Koncertuje, bio­rąc tak­że udział w zna­czą­cych festi­wa­lach w Polsce i na świe­cie. Nagrywa dla radia i tele­wi­zji. Nagrała kil­ka­na­ście CD.

Od 1992 roku pre­zen­tu­je swo­je pro­gra­my na ante­nie Programu 2 Polskiego Radia.

W latach 1996–2016 roku kie­ro­wa­ła Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej (obec­nie Zakład Muzyki Dawnej) Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, pro­wa­dząc jed­no­cze­śnie kla­sę skrzy­piec baro­ko­wych i orkie­strę baro­ko­wą.

Jest autor­ką rekon­struk­cji zagi­nio­nych gło­sów, jak i opra­co­wań utwo­rów wyko­ny­wa­nych przez Il Tempo, a tak­że auto­rem muzycz­ne­go opra­co­wa­nia pie­śni sefar­dyj­skich do spek­ta­klu W dro­dze. Na zamó­wie­nie Polskiego Radia nagra­ła na kopiach instru­men­tów śre­dnio­wiecz­nych impro­wi­za­cje inspi­ro­wa­ne grą pol­skich skrzyp­ków ludo­wych.

Jest zało­ży­ciel­ką, dyrek­tor­ką i wykła­dow­cą Międzynarodowych Letnich Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. W roku 1999 zało­ży­ła Fundację Concert Spirituel, któ­rej zada­niem jest wspo­ma­ga­nie i pro­mo­wa­nie ini­cja­tyw muzycz­nych z zakre­su inter­pre­ta­cji muzy­ki daw­nej zgod­nie z zało­że­nia­mi epo­ki. Sprawuje w niej funk­cję prze­wod­ni­czą­cej Rady Programowej.

Agata Sapiecha jest zapra­sza­na do jury pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzy­ki daw­nej i kame­ral­nej w Polsce i na świe­cie (Festiwal Flandryjski w Brugii, Schola Cantorum w Kaliszu, Githaralia w Przemyślu). Do stycz­nia 2000 roku peł­ni­ła funk­cję wice­pre­ze­sa Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej.

Jest człon­kiem Zarządu Central European Festival’s Early Music Association.

W roku 2000 zosta­ła dwu­krot­nie nomi­no­wa­na do „Paszportu” tygo­dni­ka „Polityka” w kate­go­rii — muzy­ka (za rok 1999).


ostatnia modyfikacja: 06/10/2016