ad. dr hab. Agata Igras


Fot. Igor Omulecki

Doktor hab. sztuk muzycz­nych, absol­went­ka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie fle­tu prof. Elżbiety Dastych-Szwarc. Studia pody­plo­mo­we odby­ła w Królewskim Konserwatorium w Hadze (Holandia), w kla­sie prof. R. de Reede i T. Roorda. Laureatka wie­lu kon­kur­sów muzy­ki solo­wej i kame­ral­nej. Wieloletnia sty­pen­dyst­ka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest regu­lar­nie zapra­sza­na do pro­wa­dze­nia lek­cji mistrzow­skich i wykła­dów dla fle­ci­stów oraz kom­po­zy­to­rów m.in. w Gruzji, Turcji, Rumunii, Armenii i oczy­wi­ście w Polsce.

Agata Igras to wszech­stron­na fle­cist­ka z ponad dwu­dzie­sto­let­nim doświad­cze­niem, któ­ra kon­cer­to­wa­ła w bli­sko 40 kra­jach, na 4 kon­ty­nen­tach, odno­sząc suk­ce­sy jako solist­ka, kame­ra­list­ka i muzyk orkie­stro­wy. Pracowała pod okiem tak zna­mie­ni­tych fle­ci­stów jak: Julius Baker, William Bennett, Robert Aitken, Jean-Claude Gerard, Emmanuel Pahud, Carlos Bruneel, Patricia Morris, Robert Dick i Patrick Gallois, z któ­rym wspól­nie wyko­na­ła Koncert na dwa fle­ty K. Doppler’a.

Grała pod batu­tą tak zna­ko­mi­tych dyry­gen­tów jak: Lord Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Emmanuel Krivine, Gerd Albrecht, Rafael Payare, Sascha Goetzel, Mstislav Rostropovich, z soli­sta­mi jak: Piotr Anderszewski, Martha Argherich, Ian Hobson, Sharon Kahm, Shlomo Mintz, Maxim Vengerov, Boris Pergamenschikow, Yuri Bashmet, Wolfgang Schulz, Jean Pierre Rampal, Albrecht Mayer, Paul Meyer, Maurice André, Alfred Brendel, Byron Janis, José Cura, Placido Domingo, Alexander Lonquich.

Przez lata pierw­sza fle­cist­ka orkie­stry Sinfonia Varsovia, aktu­al­nie współ­pra­cu­je z orkie­stra­mi Sinfonietta Cracovia oraz NFM Leopoldinum, a tak­że współ­two­rzy uni­kal­ny sek­stet for­te­pia­no­wy — Gruppo di Tempera.

Nagrała 4 solo­we albu­my, któ­re przy­nio­sły jej nie­zwy­kle pozy­tyw­ne recen­zje poza Polską oraz nomi­na­cje do nagro­dy Fryderyk, jak rów­nież wyróż­nie­nie Clef de Resmusica za pły­tę Martinu Chamber Music. Ostatnio album z pol­ską muzy­ką współ­cze­sną Real Life Song pol­skiej sopra­nist­ki Joanny Freszel, gdzie Agata Igras nagra­ła wszyst­kie par­tie fle­to­we, został nagro­dzo­ny Orphée d’Or 2016.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019