Ae-Ran Kim

Urodzona w 1982 roku w Korei Południowej, absol­went­ka Keimyung-Fryderyk Chopin University of Musik w Daegu oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie wokal­nej prof. Krystyny Szostek-Radkowej (2006). W latach 2006–2012 odby­wa­ła staż arty­stycz­ny w war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej pod opie­ką prof. dr hab. Ewy Iżykowskiej-Kłosiewicz. Umiejętności wokal­ne dosko­na­li­ła pod­czas kur­sów pro­wa­dzo­nych przez takich arty­stów, jak: Paola Larin, James David Broc, Janet Perry, Ryszard Karczykowski.

Finalistka kon­kur­su wokal­ne­go we Wrocławiu (2010). Laureatka nagro­dy spe­cjal­nej  w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie w Czechach (2013).

Brała udział w II Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Kostrinella” w Kostrzyniu nad Odrą (2004), X Festiwalu Muzyki Kameralnej w Miedzeszynie (2010), II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej „Atelier” w Szczecinie (2011).

Koncertowała wie­lo­krot­ne w Polsce i za gra­ni­cą m.in. z oka­zji 150. rocz­ni­cy uro­dzin Ignacego Jana Paderewskiego w Zamku Królewskim w Warszawie.  W 2013 roku wystę­po­wa­ła na sce­nie Rheinsberg Opera w Niemczech w przed­sta­wie­niu ope­ro­wym J.A. Hasse “La Contatina”. Również w tym samym roku otrzy­ma­ła spe­cjal­ne zapro­sze­nie na reci­tal w Chamber Filharmonia w Kuwejcie.

Ae-Ran Kim jest zatrud­nio­na na sta­no­wi­sku asy­sten­ta w Katedrze Wokalistyki UMFC.


ostatnia modyfikacja: 28/11/2013