dr hab. Adam Bogacki, prof. UMFC


Fot.  K. Welian

Adam Bogacki nale­ży do nie­wiel­kie­go gro­na pol­skich kon­tra­ba­si­stów soli­stów i kame­ra­li­stów.

Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Bytomiu w kla­sie kon­tra­ba­su prof. Gerarda Przybyły otrzy­mu­jąc dyplom z wyróż­nie­niem. Następnie odbył stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie pro­fe­so­rów Tadeusza Pelczara i Andrzeja Mysińskiego. W 2009 r. uzy­skał tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jest lau­re­atem pierw­szych miejsc kil­ku ogól­no­pol­skich kon­kur­sów kon­tra­ba­so­wych i kame­ral­nych m.in. w Elblągu, Wrocławiu, Warszawie a tak­że zdo­byw­cą pierw­sze­go wyróż­nie­nia na Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym im. W. Bucchi w Rzymie (1993).

Działalność solo­wą na kon­tra­ba­sie roz­po­czął w 1988 roku, kie­dy to wraz z Polską Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną z Bytomia odbył tour­née kon­cer­to­we po Hiszpanii wystę­pu­jąc tam jako soli­sta w ponad dwu­dzie­stu mia­stach, m.in. w Palau de Music w Walencji w ramach Europejskiego Festiwalu Orkiestr i Solistów. W okre­sie stu­diów jak i póź­niej kon­cer­to­wał jako soli­sta m.in. w Czechach, Francji, Niemczech i Szwecji. Współpracował z wie­lo­ma zespo­ła­mi kame­ral­ny­mi: Chopin Soloist, Nowe Trio Warszawskie, Concerto Avenna — Warszawscy Soliści pod kie­run­kiem Andrzeja Mysińskiego, a tak­że z Polską Orkiestrą Kameralną pod kie­run­kiem Jana Staniendy. W latach 1994–2006 sta­le współ­pra­co­wał z Polską Filharmonią Kameralną w Gdańsku kie­ro­wa­ną przez Wojciecha Rajskiego.

Jako kame­ra­li­sta Adam Bogacki wystę­po­wał z wybit­ny­mi pol­ski­mi pia­ni­sta­mi: Edwardem Wolaninem, Januszem Olejniczakiem, Waldemarem Malickim, Markiem Drewnowskim. Z Kwartetem Camerata oraz kla­we­sy­ni­stą Markiem Toporowskim i skrzyp­kiem Robertem Kabarą w 1997 roku nagrał pierw­szą pol­ską audio­fil­ską pły­tę z muzy­ką kla­sycz­ną Cztery Pory Roku, DUX. Płyta ta rok póź­niej otrzy­ma­ła nagro­dę Polskiego Przemysłu Fonograficznego FRYDERYK 98.

W 1993 roku w wyni­ku spe­cjal­nych prze­słu­chań w Polskim Radiu Adam Bogacki objął sta­no­wi­sko pierw­sze­go kon­tra­ba­si­sty Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie rów­no­cze­śnie współ­pra­cu­jąc w tym okre­sie z orkie­stra­mi Sinfonia Varsovia oraz Menuhin Festiwal Orchestra pod batu­tą Lorda Sir J. Menuhina. Z zespo­łem tym wystę­po­wał w naj­waż­niej­szych salach kon­cer­to­wych Europy. W 2006 roku Polskie Radio wyda­ło solo­wy album Adama Bogackiego Kontrabas z udzia­łem Polskiej Orkiestry Radiowej z utwo­ra­mi N. Paganiniego G. Bottesiniego i D. Dragonettiego. W 2008 roku arty­sta otwie­rał Światowy Festiwal Kontrabasowy z orkie­strą Filharmonii Wrocławskiej, wystę­po­wał rów­nież jako soli­sta wraz ze świa­to­wej sła­wy fle­ci­stą i dyry­gen­tem Patrickiem Gulouisem.

Adam Bogacki pro­wa­dził mistrzow­skie kur­sy kon­tra­ba­so­we dla stu­den­tów japoń­skich w Warszawie, oraz w Zamościu, Łomży, Wrocławiu, Bytomiu i Łodzi, gdzie jest tak­że juro­rem Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego. Od 2010 roku pro­wa­dzi rów­nież kur­sy meto­dy­ki naucza­nia gry na kon­tra­ba­sie w Warszawie oraz w Teresinie w ramach Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. W 2013 roku wraz z peda­go­giem i kon­tra­ba­si­stą Jackiem Kicmanem zaini­cjo­wał Pierwszy Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Tadeusza Pelczara.

Adam Bogacki został wyróż­nio­ny odzna­ką Ministra Kultury Zasłużony Działacz Kultury; oraz nagro­dą pierw­sze­go stop­nia Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (2003).

Artysta kon­cer­tu­je na współ­cze­snym wło­skim instru­men­cie szko­ły lut­ni­czej Mario Lazzariniego.

Publikacje: Kontrabas dzi­siaj, UMFC, Warszawa 2007; ISBN 978–83-89444–86‑8
Płyty: Kontrabas Adam Bogacki, Polskie Radio 2006; Cztery Pory Roku, DUX 1997, Kwartet Camerata, Kabara, Toporowski, Bogacki, nagro­da „Fryderyk 98″; Młodzi kom­po­zy­to­rzy w hoł­dzie Fryderykowi Chopinowi, DUX 2009, nomi­na­cja do nagro­dy „Fryderyk 09″; Władysław Żeleński — Pieśni, Urszula Kryger i Concerto Avenna, DUX 2012, nomi­na­cja „Fryderyk 12″.

W kwiet­niu 2014 roku w wyni­ku kon­kur­su uzy­skał sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w Katedrze Instrumentów Smyczkowych UMFC w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018