Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju stwo­rzy­ło narzę­dzie do zgła­sza­nia wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ści doty­czą­cych pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków pocho­dzą­cych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacja szcze­gó­ło­wa — Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko


ostatnia modyfikacja: 06/06/2017