Zapisy na przedmioty humanistyczne i języki obce w roku akademickim 2017/2018

Zapisy trwa­ją od 1 do 22 wrze­śnia 2017 r.
Ostateczna data reje­stra­cji 2 paź­dzier­ni­ka 2017 r., godz. 23:59.

Prosimy o zapi­sy­wa­nie się jedy­nie poprzez adres mailo­wy: zapisy.msnhijo@chopin.edu.pl

Plan wszyst­kich zajęć pro­wa­dzo­nych przez MSNHiJO w r. akad. 2017/2018 do pobra­nia tutaj (PDF).

Zapisy na przedmioty humanistyczne

Przedmioty dostęp­ne w roku aka­de­mic­kim 2017/2018:

 1. Filozofia sta­ro­żyt­na i śre­dnio­wiecz­na (śro­da, 11:30–13:00)
 2. Filozofia nowo­żyt­na i współ­cze­sna (ponie­dzia­łek, 8:15–9:45)
 3. Sztuka sta­ro­żyt­na i śre­dnio­wiecz­na (śro­da, 8:00–9:30)
 4. Sztuka nowo­żyt­na i współ­cze­sna (śro­da, 9:45–11:15)
 5. Historia kul­tu­ry (ponie­dzia­łek, 10:11:30)
 6. Estetyka (licz­ba miejsc w chwi­li obec­nej ogra­ni­czo­na, ponie­dzia­łek, 12:00–13:30)
 7. Wybrane zagad­nie­nia kul­tu­ry polskiej(przedmiot pro­wa­dzo­ny w języ­ku angiel­skim dostęp­ny tyl­ko dla stu­den­tów stu­diu­ją­cych w j. angiel­skim lub stu­den­tów pro­gra­mu Erasmus [only for tho­se, who stu­dy in English at FCUM or for Erasmus stu­dents who want to learn more abo­ut Polish cul­tu­re])

Przed zapi­sem pro­szę zapo­znać się z infor­ma­cją o reali­za­cji przed­mio­tów huma­ni­stycz­nych na poszcze­gól­nych wydzia­łach wg pla­nu stu­diów:

Zgłoszenie na przed­mio­ty huma­ni­stycz­ne do pobra­nia tutaj (DOCX)

UWAGA!
Zapisy tyl­ko na przed­miot huma­ni­stycz­ny do wybo­ru! Nie zapi­su­je­my na fakul­te­ty.

Na fakul­te­ty zapi­sy będą prze­pro­wa­dza­ne po wywie­sze­niu na stro­nie UMFC Katalogu Fakultetów na rok ak. 2017/2018.

Zapisy na fakul­te­ty będą przyj­mo­wa­ne oso­bi­ście w sekre­ta­ria­cie MSNHiJO, pok. 310

Zapisy na lektorat języka obcego

Przed zapi­sa­niem się na język obcy bar­dzo pro­szę o zapo­zna­nie się z infor­ma­cja­mi poni­żej:

 1. Na UMFC lek­to­rat z j. angiel­skie­go, j. fran­cu­skie­go i j. nie­miec­kie­go roz­po­czy­na się od pozio­mu A2/B1 (odpo­wied­nio: poziom pod­sta­wo­wy wyższy/średniozaawansowany niż­szy wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [ESOKJ]). Nie pro­wa­dzi­my zajęć od pozio­mu zero­we­go.
 2. WAŻNE! Egzaminy cer­ty­fi­ku­ją­ce B2 oraz B2+ moż­na zda­wać nie­za­leż­nie od wybra­ne­go lek­to­ra­tu (tj. uczęsz­czać na zaję­cia j. fran­cu­skie­go lub j. nie­miec­kie­go, zda­wać zaś egza­min B2 lub B2+ z j. angiel­skie­go).
 3. Dla I roku stu­diów I stop­nia prze­wi­dzia­ny jest podział na wydzia­ły w celu pro­fi­lo­wa­nia zajęć pod kątem spe­cjal­no­ści (patrz: plan zajęć). Podział doty­czy jedy­nie języ­ka angiel­skie­go.
 4. Na stu­diach I stop­nia nauka trwa 120 g. (I rok – 60 godz., II rok – 30 godz., III rok – 30 godz.), na stu­diach II stop­nia zaś 60 godz. do zre­ali­zo­wa­nia na I roku.
 5. Kończąc stu­dia I stop­nia stu­dent jest zobo­wią­za­ny zdać egza­min cer­ty­fi­ku­ją­cy na pozio­mie B2 z jed­ne­go z 3 naucza­nych języ­ków (j. angiel­ski, j. fran­cu­ski, j. nie­miec­ki).
 6. Student jest zobo­wią­za­ny zapi­sać się w wyzna­czo­nym ter­mi­nie i uczęsz­czać na lek­to­rat j. obce­go. Zaliczenia lek­to­ra­tu w for­mie prze­pi­sa­nia tych zajęć z inne­go kie­run­ku UMFC lub na pod­sta­wie zajęć odby­tych na innej uczel­ni doko­nu­ją Dziekani Wydziałów w poro­zu­mie­niu z Kierownikiem i Pracownikami Międzywydziałowego Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych. Zaliczenia lek­to­ra­tu na pod­sta­wie dyplo­mów i cer­ty­fi­ka­tów doko­nu­je Kierownik lub Pracownicy MSNHiJO. Kopie posia­da­nych dyplo­mów i cer­ty­fi­ka­tów nale­ży dostar­czyć do sekre­ta­ria­tu MSNHiJO (pokój 310) w ter­mi­nie do 31 paź­dzier­ni­ka. Dyplomy i cer­ty­fi­ka­ty otrzy­ma­ne w trak­cie roku aka­de­mic­kie­go nale­ży skła­dać na bie­żą­co w sekre­ta­ria­cie MSNHiJO, jeśli Student zamie­rza ubie­gać się na ich pod­sta­wie o zwol­nie­nie z lek­to­ra­tu.
 7. Kończąc stu­dia II stop­nia stu­dent jest zobo­wią­za­ny zdać egza­min cer­ty­fi­ku­ją­ce na pozio­mie B2+ z jed­ne­go z 3 naucza­nych języ­ków (j. angiel­ski, j. fran­cu­ski, j. nie­miec­ki). Poziom B2+ ozna­cza, że wyma­ga­na jest od stu­den­ta zna­jo­mość języ­ka na pozio­mie B2 uwzględ­nia­ją­ca spe­cja­li­stycz­ne słow­nic­two muzycz­ne.

Zgłoszenie na lek­to­rat języ­ka obce­go do pobra­nia tutaj (DOCX)


ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
Kierownik MSNHiJO
agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 29/09/2017