Zapisy na przedmioty humanistyczne i języki obce w roku akademickim 2017/2018

Zapisy trwają od 1 do 22 września 2017 r.
Ostateczna data rejestracji 2 października 2017 r., godz. 23:59.

Prosimy o zapisywanie się jedynie poprzez adres mailowy: zapisy.msnhijo@chopin.edu.pl

Plan wszystkich zajęć prowadzonych przez MSNHiJO w r. akad. 2017/2018 do pobrania tutaj (PDF).

Zapisy na przedmioty humanistyczne

Przedmioty dostępne w roku akademickim 2017/2018:

 1. Filozofia starożytna i średniowieczna (środa, 11:30-13:00)
 2. Filozofia nowożytna i współczesna (poniedziałek, 8:15-9:45)
 3. Sztuka starożytna i średniowieczna (środa, 8:00-9:30)
 4. Sztuka nowożytna i współczesna (środa, 9:45-11:15)
 5. Historia kultury (poniedziałek, 10:11:30)
 6. Estetyka (liczba miejsc w chwili obecnej ograniczona, poniedziałek, 12:00-13:30)
 7. Wybrane zagadnienia kultury polskiej(przedmiot prowadzony w języku angielskim dostępny tylko dla studentów studiujących w j. angielskim lub studentów programu Erasmus [only for those, who study in English at FCUM or for Erasmus students who want to learn more about Polish culture])

Przed zapisem proszę zapoznać się z informacją o realizacji przedmiotów humanistycznych na poszczególnych wydziałach wg planu studiów:

Zgłoszenie na przedmioty humanistyczne do pobrania tutaj (DOCX)

UWAGA!
Zapisy tylko na przedmiot humanistyczny do wyboru! Nie zapisujemy na fakultety.

Na fakultety zapisy będą przeprowadzane po wywieszeniu na stronie UMFC Katalogu Fakultetów na rok ak. 2017/2018.

Zapisy na fakultety będą przyjmowane osobiście w sekretariacie MSNHiJO, pok. 310

Zapisy na lektorat języka obcego

Przed zapisaniem się na język obcy bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami poniżej:

 1. Na UMFC lektorat z j. angielskiego, j. francuskiego i j. niemieckiego rozpoczyna się od poziomu A2/B1 (odpowiednio: poziom podstawowy wyższy/średniozaawansowany niższy wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [ESOKJ]). Nie prowadzimy zajęć od poziomu zerowego.
 2. WAŻNE! Egzaminy certyfikujące B2 oraz B2+ można zdawać niezależnie od wybranego lektoratu (tj. uczęszczać na zajęcia j. francuskiego lub j. niemieckiego, zdawać zaś egzamin B2 lub B2+ z j. angielskiego).
 3. Dla I roku studiów I stopnia przewidziany jest podział na wydziały w celu profilowania zajęć pod kątem specjalności (patrz: plan zajęć). Podział dotyczy jedynie języka angielskiego.
 4. Na studiach I stopnia nauka trwa 120 g. (I rok – 60 godz., II rok – 30 godz., III rok – 30 godz.), na studiach II stopnia zaś 60 godz. do zrealizowania na I roku.
 5. Kończąc studia I stopnia student jest zobowiązany zdać egzamin certyfikujący na poziomie B2 z jednego z 3 nauczanych języków (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki).
 6. Student jest zobowiązany zapisać się w wyznaczonym terminie i uczęszczać na lektorat j. obcego. Zaliczenia lektoratu w formie przepisania tych zajęć z innego kierunku UMFC lub na podstawie zajęć odbytych na innej uczelni dokonują Dziekani Wydziałów w porozumieniu z Kierownikiem i Pracownikami Międzywydziałowego Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych. Zaliczenia lektoratu na podstawie dyplomów i certyfikatów dokonuje Kierownik lub Pracownicy MSNHiJO. Kopie posiadanych dyplomów i certyfikatów należy dostarczyć do sekretariatu MSNHiJO (pokój 310) w terminie do 31 października. Dyplomy i certyfikaty otrzymane w trakcie roku akademickiego należy składać na bieżąco w sekretariacie MSNHiJO, jeśli Student zamierza ubiegać się na ich podstawie o zwolnienie z lektoratu.
 7. Kończąc studia II stopnia student jest zobowiązany zdać egzamin certyfikujące na poziomie B2+ z jednego z 3 nauczanych języków (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki). Poziom B2+ oznacza, że wymagana jest od studenta znajomość języka na poziomie B2 uwzględniająca specjalistyczne słownictwo muzyczne.

Zgłoszenie na lektorat języka obcego do pobrania tutaj (DOCX)


ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
Kierownik MSNHiJO
agnieszka.muszynska-andrejczyk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 29/09/2017