Wystawa HOMO LUDENS

JUWENALIA ARTYSTYCZNE 2018 – A STUDENTS’ FAIRYTALE STYLE PARTY!

Piątek, 11 maja 2018 r., godz. 16:00 — Sobota, 12 maja 2018 r., godz. 22:00
Budynek UMFC

HOMO LUDENS, czy­li czło­wiek bawią­cy się — czy moż­na wyobra­zić sobie lep­szy temat dla juwe­na­lio­wej wysta­wy? Złożą się na nią insta­la­cje, inter­wen­cje prze­strzen­ne, warsz­ta­ty i per­for­men­sy nawią­zu­ją­ce do kla­sycz­nej kon­cep­cji antro­po­lo­ga Johanna Huizingi. Zgodnie z nią to wła­śnie zaba­wa sta­no­wi pod­sta­wę wszel­kiej aktyw­no­ści spo­łecz­nej i kul­tu­ral­nej czło­wie­ka. Nie spo­sób się nie zgo­dzić! Wystawę two­rzą stu­den­ci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Przez dwa dni festi­wa­lu zoba­czy­my 2 per­for­men­sy, 3 insta­la­cje i 6 róż­nych warsz­ta­to-wystaw.

Alicja w Krainie Absurdu // Alicja WOLANIN — cały festiwal, FOYER główne

Jak bar­dzo wie­lo­znacz­ne są sło­wa? Jak zda­nia kie­ro­wa­ne do kolej­nych osób odsła­nia­ją róż­ne obli­cza rela­cji? Alicja w Krainie Absurdu to słow­na gra plan­szo­wa, któ­ra prze­no­si uczest­ni­ka do innej rze­czy­wi­sto­ści. Rzeczywistości, któ­ra wyma­ga wraż­li­wo­ści na język, sym­bol, prze­no­śnię, grę słów i wie­lo­znacz­ność. Zbliża do sie­bie ludzi, posze­rza wyobraź­nię, roz­wi­ja słow­nic­two i kre­atyw­ność uczest­ni­ków gry. Istniejemy w świe­cie, któ­re­go nie moż­na zro­zu­mieć. Można nato­miast mu się pod­dać, a jed­no­cze­śnie funk­cjo­no­wać w nim z więk­szą świa­do­mo­ścią. Celem gry jest prze­nie­sie­nie uczest­ni­ka do innej rze­czy­wi­sto­ści. Rzeczywistości, któ­ra wyma­ga wraż­li­wo­ści na język, sym­bol, prze­no­śnię, grę słów i wie­lo­znacz­ność.

Interaktywne Pomieszanie Zmysłów // Julia Miller — cały festiwal, FOYER uczelni

Tunel, po któ­rym będzie mógł poru­szać się odbior­ca. W tym celu zosta­nie wypo­sa­żo­ny w oku­la­ry do wizu­ali­za­cji wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Tunel będzie się skła­dał z pasków mięk­kich i przy­jem­nych w doty­ku mate­ria­łów jak np.: welur, aksa­mit, tiul. Materiały te dodat­ko­wo będą wypo­sa­żo­ne w przy­jem­ny kwia­to­wy zapach.

10.14.24.4. Eksploracje // Dorota Nosowicz — cały festiwal, Schody w holu UMFC

Projekt 10.14.24.4. Eksploracje. To inte­rak­tyw­na insta­la­cja, któ­ra sta­je się sub­tel­ną grą z widzem. Pomiędzy sło­wa­mi spo­ty­kam się z odbior­cą. Intymne tek­sty poświę­co­ne doświad­cza­niu, komu­ni­ka­cji zarów­no mię­dzy­ludz­kiej jak i tej wewnętrz­nej z samą sobą są punk­tem wyj­ścia do dzia­łań twór­czych. Instalacja doty­czy hiper­w­raż­li­wo­ści w odbio­rze świa­ta zewnętrz­ne­go, nawią­zy­wa­niu z nim rela­cji i budo­wa­niu alter­na­tyw­nej, bez­piecz­nej prze­strze­ni.

Le ciel de plancher // Kamila Śladowska — cały festiwal, Dół Schodów w holu UMFC

Człowiek następny // Katarzyna Los — cały festiwal, FOYER główne

Wystawa poświę­co­na zmia­nom zacho­wań i przy­zwy­cza­jeń w spo­łe­czeń­stwie. Autorka uzna­je wszyst­ko za powią­za­nie z roz­wo­jem cywi­li­za­cyj­nym, w tym deter­mi­na­cją nowych zawo­dów, warun­ków życia. Dostrzega zmia­ny zacho­dzą­ce w wyglą­dzie zewnętrz­nym jak i w kon­struk­cji i funk­cjo­nal­no­ści poszcze­gól­nych mię­śni. W swo­im pro­jek­cie pra­gnie odna­leźć i uwiecz­nić oso­by, u któ­rych, na sku­tek wie­lo­krot­ne­go i dłu­go­trwa­łe­go wyko­ny­wa­nia jakiejś czyn­no­ści, poja­wi­ły się zmia­ny w orga­ni­zmie.

Formy Ulotne // Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych 72 — sobota, 12 maja 2018, godz. 13:00

„Zagrajmy! My się scho­wa­my, a Wy szu­kaj­cie!” — auto­rzy zachę­ca­ją do per­for­ma­tyw­ne­go malo­wa­nia po chod­ni­ku kre­dą, jak za daw­nych cza­sów! Będą pod­po­wie­dzi — szu­kaj­cie strza­łek; od Pragi przez Powiśle, Tamką w górę i z Patelni w dół! Podczas Juwenaliów wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą do UMFC! Artyści cze­ka­ją tam z naj­więk­szym w Warszawie Juwenaliowym boiskiem do gry w kla­sy.
Pomóż im stwo­rzyć naj­bar­dziej kolo­ro­wą i naj­ra­do­śniej­szą uli­cę w Warszawie! Pamiętajcie „Formy Ulotne” ucie­ka­ją wraz z pierw­szym desz­czem …

Przygoda zwana batikiem // Gabriela Prokop — Sobota, 12 maja 2018, godz. 13–16, FOYER małe

Ogólnodostępne warsz­ta­ty pla­stycz­ne skie­ro­wa­ne do osób w róż­nym wie­ku (dol­na gra­ni­ca: 10 lat) pole­ga­ją­ce na two­rze­niu prac wyko­na­nych uni­kal­ną, indo­ne­zyj­ską tech­ni­ką far­bo­wa­nia tka­nin — TECHNIKA BATIKU. W pro­ce­sie powsta­wa­nia prac nie­zbęd­nym ele­men­tem jest przy­pa­dek i eks­pe­ry­ment. Każda pra­ca ma nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter, a jej two­rze­nie pozwa­la na chwi­lę ode­rwa­nia od rze­czy­wi­sto­ści.

Gadanie Obrazem // Grupa Na Przekór — Sobota, 12 maja 2018, godz. 14–17, sala 303

Autorzy mówią: „Przyjmując zało­że­nie, zgod­nie z któ­rym to cze­go uczy­my się pod­czas stu­diów jest rodza­jem języ­ka, moż­na powie­dzieć, że stu­dia na wydzia­le malar­stwa pole­ga­ją na pro­fe­sjo­nal­nym szli­fo­wa­niu dyk­cji. Uczymy się pre­cy­zyj­nie „wyma­wiać” for­mę, logicz­nie kon­stru­ować obraz, czy odpo­wied­nio dobie­rać bar­wę „gło­su”. Niczym akto­rzy sce­nicz­ni, potra­fi­my wyra­żać się gło­śno i na dużych for­ma­tach, tak aby usły­sza­ła nas widow­nia nawet w naj­od­le­glej­szych par­tiach sali. Lecz co się dzie­je, kie­dy opu­ści­my sfe­rę spek­ta­klu???”.

Druk 3D & Doświadczenie wirtualnej rzeczywistości // Marceli Adamczyk — Sobota, 12 maja 2018, godz. 15–21, Studio S1

Warsztat — autor wraz z Józefem Pilatem w ramach współ­pra­cy PLASK chce przed­sta­wiać warsz­tat Nowych Technologii i przy­bli­żyć ich moż­li­wo­ści szer­szej publicz­no­ści. Projekt ma pole­gać na wyko­rzy­sta­niu VR w dru­ko­wa­niu autor­skich małych pamią­tek z Festiwalu !!!

Jak urządzić wystawę feng shui // Laura Ociepa — Sobota, 12 maja 2018, godz. 17–20, sala 301

Jak urzą­dzić wysta­wę wg Feng Shui to pomysł na warsz­ta­ty dla stu­den­tów, mło­dych arty­stów, kura­to­rów, gale­rzy­stów i wszyst­kich innych chcą­cych poznać taj­ni­ki pano­wa­nia nad swo­ją wysta­wą oraz atmos­fe­rą na wer­ni­sa­żu. Wszyscy lubi­my wysta­wy. Pod warun­kiem, że są uda­ne. A uda­dzą się, jeśli oto­cze­nie, dzie­ła sztu­ki, widzo­wie, kry­ty­cy, arty­ści i ich ser­ca pozo­sta­ną w har­mo­nii. Tę har­mo­nię moż­na osią­gnąć, wyko­rzy­stu­jąc taj­ni­ki sta­ro­żyt­nej chiń­skiej sztu­ki. Dzięki porad­ni­ko­wi urzą­dzisz nie­za­po­mnia­ny wer­ni­saż każ­dej wysta­wie.


ostatnia modyfikacja: 08/05/2018