WYDZIAŁ JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ – REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA 2020/2021

Studia II stop­nia (magi­ster­skie) to nowy rodzaj stu­diów na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej. Adresatem stu­diów są zawo­do­wi muzy­cy jaz­zo­wi – absol­wen­ci stu­diów licen­cjac­kich, pra­gną­cy pogłę­bić wie­dzę, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje z zakre­su sze­ro­ko poję­tej muzy­ki jaz­zo­wej oraz zna­leźć inspi­ra­cje do reali­za­cji wła­snych celów arty­stycz­nych. Studia dają rów­nież moż­li­wość zdo­by­cia upraw­nień peda­go­gicz­nych do pro­wa­dze­nia zespo­łów jaz­zo­wych przy współ­pra­cy Kolegium Pedagogicznego.

Studia trwa­ją 2 lata zakoń­czo­ne dyplo­mem i tytu­łem magi­stra sztu­ki.

 

Rekrutacja obejmuje grę na instrumentach w klasach następujących pedagogów:

flet: dr hab. Janusz Brych, dr hab. Ryszard Borowski

sak­so­fon: dr hab. Janusz Brych, dr Maciej Obara

trąb­ka: dr Jerzy Małek

per­ku­sja: mgr Cezary Konrad

akor­de­on: dr hab. Rafał Grząka

for­te­pian: dr hab. Włodek Pawlik, mgr Nikola Kołodziejczyk

gita­ra: dr Marek Napiórkowski

skrzyp­ce: mgr Mateusz Smoczyński

gita­ra basowa/kontrabas: mgr Paweł Pańta

wio­lon­cze­la: mgr Krzysztof Lenczowski


ostatnia modyfikacja: 05/06/2020