WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY – KATEDRA KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ i SMYCZKOWEJ – REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA 2020/2021

Studia kame­ral­ne II stop­nia (magi­ster­skie) to stu­dia w dzie­dzi­nie, któ­ra prze­ży­wa swój rene­sans na świe­cie. Zawodowa aktyw­ność muzy­ków to w ogrom­nej więk­szo­ści gra­nie zespo­ło­we. Studia dają rów­nież moż­li­wość zdo­by­cia upraw­nień peda­go­gicz­nych przy współ­pra­cy Kolegium Pedagogicznego.

Studia trwa­ją 2 lata zakoń­czo­ne dyplo­mem i tytu­łem magi­stra sztu­ki. Od następ­ne­go roku pla­no­wa­ny jest tak­że nabór duetów for­te­pia­no­wych i kwar­te­tów smycz­ko­wych


Rekrutacja pro­wa­dzo­na jest do klas nastę­pu­ją­cych peda­go­gów:
prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (kie­row­nik Katedry)
prof. UMFC dr hab. Andrzej Guz
prof. UMFC dr hab. Joanna Maklakiewicz
prof. UMFC dr hab. Robert Morawski
dr hab. Iwona Mironiuk


ostatnia modyfikacja: 05/06/2020