WYBORY 2020. UCHWAŁY UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Uchwała nr 1 w spra­wie pro­jek­tu ter­mi­na­rza wybor­cze­go [pdf]

Załącznik do Uchwały nr 1 [pdf]

Uchwała nr 2 w spra­wie sposobów pra­cy Uczelnianej Komisji Wyborczej [pdf]

Uchwała nr 3 w spra­wie usta­le­nia wzorów dokumentów w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC [pdf]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 [pdf]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 [pdf]

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 3 [pdf]

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 3 [pdf]

Uchwała nr 4 w spra­wie usta­le­nia wzorów kart do gło­so­wa­nia w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC [pdf]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 [pdf]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4 [pdf]

Uchwała nr 5 w spra­wie spo­so­bu usta­le­nia kolej­no­ści wystą­pień kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko Rektora pod­czas spo­tkań przed­wy­bor­czych [pdf]

Uchwała nr 6 w spra­wie skła­da­nia oświad­czeń o woli wcho­dze­nia w skład Kolegium Elektorów do wybo­ru Rektora UMFC oraz usta­le­nia dnia począt­ku kaden­cji Kolegium Elektorów [pdf]

Uchwała nr 7 w spra­wie korek­ty ter­mi­na­rza wybor­cze­go [pdf]

Uchwała nr 8 w spra­wie ter­mi­nu skła­da­nia oświad­czeń lustra­cyj­nych i infor­ma­cji o zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go przez człon­ków kole­gium elek­to­rów do wybo­ru Rektora uro­dzo­nych przed dniem 1 sierp­nia 1972 roku [pdf]

Uchwała nr 9 w spra­wie prze­pro­wa­dze­nia wybo­rów w for­mie zdal­nej, z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych [pdf]

Uchwała nr 10 w spra­wie prze­dłu­że­nia ter­mi­nu skła­da­nia oświad­czeń lustra­cyj­nych oraz o zło­że­niu oświad­cze­nia lustra­cyj­ne­go przez oso­by uro­dzo­ne przed dniem 1 sierp­nia 1972 roku, któ­re chcą uczest­ni­czyć w kole­gium elek­to­rów do wybo­ru Rektora [pdf]


ostatnia modyfikacja: 18/05/2020