WYBORY 2020. TERMINARZ WYBORÓW

TERMINARZ WYBORÓW 2020

Poniżej poda­ny jest ter­mi­narz czyn­no­ści wybor­czych w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora. Wybory przed­sta­wi­cie­li do Senatu, przed­sta­wi­cie­li do Rad Wydziałów, kie­row­ni­ków katedr oraz przed­sta­wi­cie­li katedr do Rady Dyscypliny Artystycznej zakoń­czą się w ter­mi­nie do 15 lip­ca. Ich szcze­gó­ło­wy ter­mi­narz zosta­nie poda­ny po zakoń­cze­niu wybo­rów na sta­no­wi­sko Rektora.


ostatnia modyfikacja: 18/05/2020