WYBORY 2020. BIEŻĄCE INFORMACJE

Szanowni Państwo, pro­si­my o zapo­zna­nie się z listą kan­dy­da­tów w wybo­rach przed­sta­wi­cie­li do Senatu UMFC (2020–2024) [pdf]

Szanowni Państwo, pro­si­my o zapo­zna­nie się z infor­ma­cja­mi o wybo­rach przed­sta­wi­cie­li do Senatu UMFC oraz zapo­zna­nie się z ter­mi­na­rzem czyn­no­ści wybor­czych:

16–19 czerw­ca: zgła­sza­nie kan­dy­da­tów
20–26 czerw­ca: skła­da­nie przez zgło­szo­ne oso­by oświad­czeń wyra­ża­ją­cych zgo­dę na kan­dy­do­wa­nie,
20–26 czerw­ca: skła­da­nie przez zgło­szo­ne oso­by, uro­dzo­ne przed 1 sierp­nia 1972 roku, oświad­czeń w spra­wie lustra­cji,
29 czerw­ca: ogło­sze­nie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą listy kan­dy­da­tów,
1–3 lip­ca: zdal­ne gło­so­wa­nia w sys­te­mie USOS.


W dniu 12 czerw­ca 2020 roku Uczelniana Komisja Wyborcza pod­ję­ła uchwa­łę stwier­dza­ją­cą waż­ność wybo­ru prof. dr hab. Klaudiusza Barana na sta­no­wi­sko Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Uchwała nr 14 w spra­wie stwier­dze­nia waż­no­ści wybo­rów Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kaden­cję 2020–2024 [pdf]

Uchwała nr 13 w spra­wie przy­ję­cia pro­to­ko­łu I tury gło­so­wa­nia w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC prze­pro­wa­dzo­nych w dniach 4–5 czerw­ca 2020 roku w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym USOS [pdf]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 [pdf]

kuria1_urna

kuria1_wyniki

kuria2_urna

kuria2_wyniki

kuria3_urna

kuria3_wyniki

kuria4_urna

kuria4_wyniki

 

Szanowni Państwo, pro­si­my o zapo­zna­nie się z Instrukcją gło­so­wa­nia w sys­te­mie USOS dla elek­to­rów [pdf]

Uczelniana Komisja Wyborcza infor­mu­je, że w dniu 27 maja br. dr hab. Włodzimierz Pawlik zło­żył rezy­gna­cję z kan­dy­do­wa­nia w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC.

W dniu 28 maja Senat pod­jął jed­no­gło­śnie uchwa­łę o wyda­niu pozy­tyw­nej opi­nii w spra­wie kan­dy­da­tu­ry prof. dr. hab. Klaudiusza Barana w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC.

W dniu 2 czerw­ca br. Przewodniczący Rady Uczelni powia­do­mił Uczelnianą Komisję Wyborczą, że Rada Uczelni wska­za­ła prof. dr hab. Klaudiusza Barana jako kan­dy­da­ta na sta­no­wi­sko Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Decyzja zosta­ła pod­ję­ta jed­no­myśl­nie.

Terminarz nad­cho­dzą­cych czyn­no­ści w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora UMFC


ostatnia modyfikacja: 30/06/2020