WYBORY 2020. BIEŻĄCE INFORMACJE

Szanowni Państwo, uprzej­mie infor­mu­je­my, że 27 maja (śro­da) odbę­dą się spo­tka­nia wybor­cze on-line z kan­dy­da­ta­mi na Rektora. Członkowie spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej UMFC otrzy­ma­ją w dro­dze elek­tro­nicz­nej dostęp do wspo­mnia­nych wyżej spo­tkań, któ­re odbę­dą się o:

godz. 11:00 – dr hab. Włodzimierz Pawlik,
godz. 13:00 – prof. dr hab. Klaudiusz Baran.

 

KANDYDACI NA REKTORA UMFC

prof. dr hab. Klaudiusz Baran

dr hab. Włodzimierz Pawlik

 

Uczelniana Komisja Wyborcza infor­mu­je, że ter­min skła­da­nia oświad­czeń w spra­wie lustra­cji zwią­za­nych z udzia­łem w Kolegium Elektorów do wybo­ru Rektora został prze­dłu­żo­ny do 25 maja.

Poniżej poda­ny jest sko­ry­go­wa­ny ter­mi­narz czyn­no­ści wybor­czych w wybo­rach na sta­no­wi­sko Rektora.


ostatnia modyfikacja: 26/05/2020