Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta

W tro­sce o Państwa bez­pie­czeń­stwo przy­po­mi­na­my o moż­li­wo­ści spraw­dze­nia aktu­al­ne­go wyka­zu pod­mio­tów udzie­la­ją­cych świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej doty­czą­cej prze­ciw­dzia­ła­nia COVID-19 (przejdź do wyka­zu) oraz uzy­ska­nia wspar­cia Telefonicznej infor­ma­cji Pacjenta, świad­czo­nej przez:

NFZ – info­li­nia: 800 190 590 (cało­do­bo­wo)
ZUS – info­li­nia: 22 560 16 00
GK PGE – info­li­nia: 422 222 222 (w godz. 9.00–17.00)
Bank Pekao BP – info­li­nia: 800 302 302, 81 535 60 60
NASK – infor­ma­cja o cyber­prze­stęp­czo­ści
PZU Zdrowie – info­li­nia: 22 505 11 88
Poczta Polska – infor­ma­cja o zmia­nach funk­cjo­no­wa­nia
ENERGA OBRÓT – info­li­nia:  58 767 43 50  (cało­do­bo­wo) oraz tele­fon alar­mo­wy 991
Tauron – info­li­nia: 703 200 200 (w godz. 9–17), infor­ma­cja o kur­so­wa­niu pocią­gów mię­dzy­na­ro­do­wych


ostatnia modyfikacja: 24/03/2020