Wręczenie stypendiów Pro Polonia Society

4 października 2011 r.

Sty­pen­dia Fun­da­cji Pro Polo­nia Society to 10 gran­tów, z któ­rych każ­dy ma kore­ań­skiego patro­na. Sty­pen­dia pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kiego 2011/2012 wrę­czali Pro­rek­tor ds. dydak­ty­ki, prof. Ryszard Cieśla i Dyrektor Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei Południowej, Pan Han Sung-Rae.
W roku 2012 rów­nież prze­wi­dzia­ne jest przy­zna­nie sty­pen­diów wyróż­nia­ją­cym się stu­den­tom.

Tego­roczni sty­pen­dy­ści to:


ostatnia modyfikacja: 14/11/2012