Wręczenie odznaczeń resortowych

22 lutego 2011 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, na mocy usta­wy o orga­ni­zo­wa­niu i pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, w uzna­niu zasług dla kul­tu­ry pol­skiej nadał wyso­kie odzna­cze­nia wybit­nym pol­skim arty­stom, nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Medale i odzna­ki wrę­czył pod­czas uro­czy­sto­ści Święta Uczelni prof. Wik­tor Jędrze­jec, Dyrek­tor Depar­ta­mentu Szkol­nic­twa Arty­stycz­nego i Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej.

Odznaczenia otrzy­ma­li:

ZŁOTY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”

SREBRNY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”

BRĄZOWY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”

ODZNAKI HONOROWE „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”


ostatnia modyfikacja: 28/02/2011